AKSAMITOVÁ, D. Analýza DNA Lactobacillus s využitím PCR v reálném čase a HRM analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Trachtová, Štěpánka

Práce pojednává o možnostech využití metody polymerázové řetězové reakce v kombinaci s vysokorozlišovací analýzou křivek tání (PCR-HRM) za účelem rychlé identifikace bakterií rodu Lactobacillus. Na základě literatury zaměřené na identifikaci bakterií probiotického typu byl proveden výběr 5 sad primerů, které by mohly pro daný účel připadat v úvahu. Za účelem testování účinnosti vybraných primerů bylo použito 32 typů bakteriální DNA izolované z různých sbírkových kmenů rodu Lactobacillus. Vhodnost primerů, které byly na základě variability a možnosti rozlišení nejvíce druhů rodu Lactobacillus vybrány jako nejlepší, byla potvrzena i analýzou komplexního vzorku s obsahem bakterií rodu Lactobacillus. Součástí práce bylo provedení bioinformatické analýzy zaměřené na ověření specifity použitých primerů. V celém průběhu práce projevovala studentka vysoký zájem a iniciativu, k řešení přistupovala velmi aktivně a zcela samostatně. Prokázala orientaci v dané problematice s využitím aktuální odborné literatury, schopnost samostatné práce při provádění experimentů, vyhodnocení získaných dat, jejich interpretaci a diskuzi. Studentka, věnovala vypracování práce hodně času, což se odrazilo jak na množství provedených experimentů, tak i na celkových výsledcích práce. Všechny cíle uvedené v zadání diplomové práce byly splněny. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Illková, Kateřina

Diplomová práce byla zaměřena na izolaci DNA Lactobacillus s využitím PCR v reálném čase a dále na HRM analýzy. Práce se mi velmi líbila, je napsána přehledně a srozumitelně. Studentka v teoretické části velmi dobře nastínila danou problematiku i využití této metody qPCR-HRM v průmyslové praxi. O pečlivém provedení nastíněných experimentů a interpretaci výsledků svědčí i to, že testovaném probiotickém doplňku stravy byly prokázány bakterie rodu Lactobacillus ve shodě s údaji deklarované výrobcem. K práci nemám žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 84302