SÝKORA, M. Optimalizace a validace metody stanovení volných mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato diplomová práce je jednou z prvních prací v rámci rozsáhlé studie, která se bude věnovat charakterizaci lipidů a mastných kyselin v experimentálně vyrobených modelových vzorcích přírodních a tavených sýrů. Práce je zaměřena na možnost stanovení volných mastných kyselin. Teoretická část je zpracována stručně, ale přehledně a podává dostatečný přehled informací, potřebných pro plánování a provedení experimentů. Důraz je kladen na experimentální část práce, jejímž cílem bylo vybrat a optimalizovat metodu stanovení volných mastných kyselin, tak aby byla použitelná na různé typy především sýrových matric. Pro frakcionaci vyextrahovaných lipidů a zisk frakce volných mastných kyselin byly vyzkoušeny a porovnány dvě metody: chromatografie na tenké vrstvě (TLC) a extrakce na pevné fázi (SPE). Pro následné stanovení mastných kyselin byla použita plynová chromatografie s FID detekcí. Student projevoval o danou problematiku velký zájem, pracoval pečlivě a svědomitě. Prostudoval množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikoval i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Výborně se osvědčil při práci v laboratoři, bez problémů zvládl práci s instrumentální technikou i metody založené na manuální laboratorní práci. Sám si organizoval průběh práce, plánoval experimenty a správně vyhodnocoval získané výsledky. Zavádění a optimalizace nové analytické metody je velmi náročný proces, který vyžaduje mnoho času a provedených experimentů. Student odvedl velký kus práce, přesto se některé problémy vzhledem k nedostatku času nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce a budou náplní navazující práce, neboť student se rozhodl prohlubovat své znalosti a dovednosti v rámci doktorského studia na výše zmíněné problematice lipidů v sýrech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Diviš, Pavel

Práce Bc. Sýkory se zabývá aplikací metod TLC a SPE ve spojení s plynovou chromatografií s plamenově ionizačním detektorem pro stanovení volných mastných kyselin ve vzorcích oleje a sýru. Teoretická část práce se dostatečně věnuje řešené problematice, chybí zde však odkaz na další analytické metody používané k analýze volných mastných kyselin. Experimentální část práce je dobře zpracována a prováděné experimenty jsou dobře popsány. Kapitola výsledky a diskuse obsahuje naměřená data, diskuse však často končí zopakováním výsledků uvedených v přehledných tabulkách a dále se nerozvíjí. Naopak jsou v této kapitole znovu zopakovány prováděné experimenty popsané již v experimentální části, případně teoretický základ k prováděným experimentům který lépe zapadá do části teoretické, nebo je zde již uveden. Závěr práce shrnuje hlavní dosažené výsledky. Seznam použité literatury je dostačující, literatura je správně citována. Celkově práce obsahuje jen minimum nepřesností a chyb, např. chybové úsečky v grafu 5, zjevně nesprávnou hodnotu by bylo lepší označit za odlehlou při zvolené hladině významnosti atd. Celkově předložená práce splňuje všechny požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji souhrnou známkou B, tj. velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků B
Logické členění práce A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Úroveň jazykového zpracování A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 88898