HRADECKÁ, L. Mikroreologie v koloidních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Bc. Lucie Hradecká zpracovala diplomovou práci týkající se pasivních mikroreologických technik na výborné úrovni. V práci porovnala dostupné pasivní mikroreologické techniky a aplikovala je na roztoky biopolymerů Její práce významně obohatila svými poznatky současný stav využívání této techniky v rámci fakulty. S její prací jsem spokojen a doporučuji hodnocení stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burgert, Ladislav

Zpracování diplomové práce Bc. Lucie Hradecké „Mikroreologie v koloidních systémech“ (domnívám se, že v názvu práce je chyba), svědčí o tom, že vznikla na pracovišti přístrojově velmi dobře vybaveném a řízeném odborníky na vysoké úrovni. Teoretická část práce shrnuje jak základní poznatky o studovaných biopolymerech, tak základní informace o teoretických základech použitých metod. Zajímavá je kapitola 3., která pojednává o praktických příkladech použití mikroreologie a to i v lékařských oborech. Použitá literatura je aktuální, většinou publikovaná po roce 2000. Diplomantka zjevně pokračovala v tématu, který začala řešit již v rámci bakalářské práce (viz. odkaz č. 40). Experimentální část je zpracována velmi pečlivě. Diplomantka si dokázala poradit s konstrukcí měřící cely pro metodu VPT. Řada experimentů byla provedena opakovaně a výsledky statisticky vyhodnoceny. Celkově je práce zpracována na velmi dobré úrovni jak z grafického hlediska, tak logického členění. Se závěry a diskusí výsledků možno souhlasit. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. Výsledky a závěry práce doporučuji prezentovat na odborné konferenci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88197