RÝCOVÁ, E. Difúzní vlastnosti opačně nabitých organických molekul v roztocích hydrofilních polyelektrolytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Bc. Eva Rýcová zpracovala diplomovou práci na obtížné téma z oblasti pokročilé fluorescenční spektrskopie. Práce se zabývala fyzikální interakcí mezi záporně nabitými polymery a kationaktivními sondami a přinesla velké množství překvapivých výsledků. Tyto výsledky budou sloužit jako interpreatční základ dalších prací, které jsou v současnosti zpracovávány na dané téma. Studentka na výbornou zvládla složitou techniku fluorescenční korelační spektroskopie a navrhuji její hodnocení stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Márová, Ivana

Předložená diplomová práce je zaměřena na studium difúzních vlastností malých organických molekul v roztocích vybraných polyelektrolytů. K práci byla využita metoda fluorescenční korelační spektroskopie. Jako malé molekuly byly využity dva typy fluorescenčních sond (akridinová oranž, rhodamin 6G), jako polyelektrolyty byly studovány některé přírodní polymery (hyaluronan sodný, chondroitinsulfát) a jako modelový srovnávací polymer byl použit polystyrensulfonát. Práce v rozsahu 62 stran je klasicky členěna a až na drobnosti je psána na výborné jazykové úrovni. V teoretické části jsou v souladu se zadáním charaktrizovány reakční složky - polymery i sondy, dále je uvedena teorie FCS a způsob vyhodnocení výsledků. Samostatnou kapitolu představuje diskuse současného stavu řešené problematiky (využití FCS k podobným studiím, již popsané interakce reakčních partnerů); tato kapitola by mohla být součástí teoretického přehledu. Teoretická část je doplněna 81 odkazy převážně na aktuální separátní literaturu, v literárním přehledu by bylo vhodné dodržet jednotný formát citací, pokud jde o uvedení plných jmen nebo iniciál autorů, použití kapitálek nebo malých písmen, kurzívy apod. (srovn. např. citace 12, 13 a 14). Experimentální část je rozdělena na metodickou a výsledkovou část, přičemž v metodické části jsou uvedeny a detailně vysvětleny nejen metodické postupy, ale jsou zde uvedeny i některé záznamy z přístroje a vyhodnocení a též optimaliace parametrů měření. Tyto všechny části (str. 36-43, kap. 4.4 Vlivy na měření) by bylo vhodnější zařadit do výsledků, jedná se o nová zjištění diplomantky získaná v průběhu řešení práce. Výsledková část se zabývá vyhodnocením fyzikálních interakcí mezi sondami a polymery. Zatímco interakce s akridinovou oranží nebyla při daných experimentálních podmínkách hodnotitelná, interakce s rhodaminem 6B byla pospána a vhodně interpretována. Je třeba konstatovat, že interpretace výsledků provedených analýz je mimořádně složitá a komplexní a diplomantka si s ní poradila velmi dobře. V práci byla prokázána určitá fyzikální interakce rhodaminu B6 se všemi studovanými polymery, i když v některých případech je typ interakce obtížně interpretovatelný. Práce však představuje první studii využití metody FCS ke studiu podobných typů interakcí a bude sloužit jako východisko pro navazující práce. K práci mám několik formálních připomínek (viz níže), které však nesnižují celkově výbornou úroveň práce. - doporučuji v textu sjednotit psaní názvů fluorescenčních sond (v češtině se uvádějí malým počátečním písmenem) a názvy polymerů (v češtině se chondroitinsulfát, keratansulfát i polystyrensulfonát píšou jako jedno slovo) - str. 26, 27 - používá se termín "kroskorelace" i v české terminologii? - obrázky 11, 12 a 13 by měly být citovány nebo by mělo být vyjasněno, kde byly získány (str. 25 a dále) - str. 19, citace 75, 76 - neodpovídají pořadí uvedení v textu; oceňuji však uvedení původních citací - názvy kapitol 2.5.1 a 3.2. jsou identické, v podobném typu práce by neměly být - str. 31 - názvy alkaloidů, rostlin a dalších sond se píšou s malým počátečním písmenem - str-32, str. 44 - není správně uveden název Fakuly chemické VUT v Brně - str.41 - formulace "potvrzení najdete.." není vhodná k odkázaní na graf (doporučuji trpný rod) - str.41 - špatné označení obrázku v textu; odkazuje se na obr. 20, ale ve skutečnosti jde o obr. 22a.b. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výslednou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88196