SUCHÝ, R. Studium karbonatace alkalicky aktivovaných systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalina, Lukáš

Student Rostislav Suchý prokázal při vypracování diplomové práce schopnost samostatné realizace experimentů. Výsledky průběžně pečlivě zpracovával a po potřebných konzultacích následně vyhodnotil. Velmi dobře organizoval svou vědeckou práci a přípravu experimentů. Celkově student prokázal při vypracování diplomové práce velmi zodpovědný přístup. Literární rešerži, experimentální práci a zpracování výsledků věnoval značné úsilí. Předložená práce Rostislava Suchého zcela naplňuje požadavky kladené na diplomovou práci a celkově ji hodnotím známkou A. Práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koplík, Jan

Alkalicky aktivované pojiva představují moderní materiály, které by se v blízké budoucnosti mohli využít jako částečná náhrada portlandského cementu. K dosažení tohoto cíle je nutné tyto systémy podrobně poznat a ověřit jejich vlastnosti ve srovnání s portlandským cementem. Diplomová práce Rostislava Suchého, která se zabývá karbonatací alkalicky aktivovaných systémů, je dalším důležitým střípkem, který doplní naše znalosti alkalicky aktivovaných materiálů. Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Práce je logicky členěná na jednotlivé části a všechny vytyčené cíle byly provedeny. V teoretické části jsou popsány obecně alkalicky aktivované systémy, jednotlivé suroviny a poté je důraz kladen na karbonataci. Oceňuji, že se zde nevyskytují nadbytečné informace, které s prací přímo nesouvisí. Vyskytuje se minimum pravopisných či typografických chyb, ovšem doporučil bych autorovi dát si pozor na opakování informací. V experimentální části autor charakterizuje vstupní suroviny a popisuje přípravu směsí a průběh karbonatace. Zde diplomant prokázal dostatečnou míru invence při návrhu komory pro urychlenou karbonataci. V praktické části autor srovnává jednotlivé typy karbonatace a různá uložení zkoumaných materiálů. Využívá hlavně stanovení karbonatce pomocí fenolftaleinu dle normy ČSN EN 13295. Bohužel z dosažených výsledků vyplývá, že tato metoda není vhodná pro alkalicky aktivované materiály. Dále byly k identifikaci karbonatačních produktů použity moderní instrumentální techniky – Rentgenová fotoelektronová spektroskopie, Rentgenová difrakce a Skenovací elektronová mikroskopie. Veškeré výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek či obrázků, které jsou pak relevantně diskutovány. Celkově autor dospěl v průběhu práce k mnoha zajímavým zjištěním, a i když ne všechny dokázal stoprocentně objasnit, má tato práce potenciál posunout naše znalosti v oblasti karbonatace alkalicky aktivovaných materiálu dále. Práce splnila všechny požadavky na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Využití literatury a její citace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91172