SLIVKA, J. Měření parametrů smrkových jehlic metodami MR zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Práce řeší zajímavou problematiku vyhodnocení měření povrchu smrkových jehlic metodami MR zobrazování. Výsledky budou použity na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě. Student provedl vyhodnocení MR obrazů, navrhl a ověřil různá prahování pro následný výpočet povrchu jehlic a použil též digitální filtraci pro zpřesnění výpočtu. Pracoval samostatně a využíval konzultace s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Gescheidtová, Eva

Cílem bakalářské práce Jána Slivky byl návrh metodiky měření parametrů smrkových jehlic MR metodami. V první části práce autor krátce popsal princip nukleární magnetické rezonance. V experimentální části definoval parametry, jejichž měřením se posléze zabýval. Výsledky získané navrženou metodou jsou velmi zajímavé a obsažné, jistě budou dobrým podkladem pro další práce. Bohužel autor v práci navrženou metodu popisuje příliš stručně, zmiňuje se o tom, že obrazy jehlic filtroval ale není patrno jakou filtrační metodu použil. V tabulkách uvádí hodnoty poměru signálu k šumu ale není uvedeno jak tento poměr určoval. Použitá literatura je v práci řádně citována. Mimo jiné student uvádí pramen "Základy počítačové sazby a grafiky", kterým se však neřídí, a to zejména při psaní vztahů a veličin. V seznamu zkratek postrádám seznam symbolů. Přes výše zmíněné výhrady považuji cíle bakalářské práce za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 32258