ÜBERALL, M. Solubilizace v sonografických systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Bc. Martin Überall zpracoval téma z okruhu theranostických systémů. Práce se zabývala mikrobublinami jak komerčními tak od těchto komerčních odvozenými. Hlavní náplní této práce bylo prokázat, jestli se v tomto specifickém mediu dají solubilizovat nepolární látky, které by mohly sloužit k výzkumu těchto systémů. S jeho prací jsem jako vedoucí spokojen a navrhuji hodnocení diplomové práce známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klučáková, Martina

Předložená práce se zabývá aktuální problematikou solubilizačních schopností fosfolipidů a vlastnostmi mikrobublin. Přestože ne všechny experimenty přinesly očekávané výsledky, diplomant se jejich interpretace zhostil poměrně dobře a s podobnými problémy si zdárně poradil. Je škoda, že píše už v úvodu "jsme řešili", když práci řešil on. Zřejmě tak chtěl ocenit pomoc školitele. Připomínky mám zvláště k formální stránce. Občas se vyskytují gramatické chyby (správně tato zařízení místo tyto zařízení, smyslem místo smylem atd.). Na konci práce jsou sice seznamy symbolů a zkratek, ale sposta z nich v těchto seznamech ale chybí (alfa, Z, DABCA, CNS atd.). Naproti tomu symbol c má významy dva (kncentrace a rychlost šíření vlny), což může čtenáři činit potíže v orienttaci. V česky psané práci by měly být i popisky obrázků v češtině (např. Obr.1, 2, 3, 5 a mnohé další). Jeden popisek obrázku na str. 61 je navíc, Obr. 42 tak má mít pravděpodobně číslo 41.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88198