BARTOŇOVÁ, K. Využití a účinnost kolostra v kosmetických přípravcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Cílem předložené diplomové práce Bc. Kláry Bartoňové bylo sledování účinnosti kolostra z kosmetických přípravků na lidskou kůži. Pozornost byla věnována především třem typům kosmetických výrobků s přídavkem kolostra na pokožku věkově různých žen. Měření bariérových funkcí kůže bylo realizováno pomocí instrumentálních metod v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Ze získaných výsledků byl vyhodnocen vliv účinné látky v kosmetickém výrobku konkrétně na hydrataci a omezení TEWL z pokožky jednotlivých probandů. Autorka přistupovala k řešení práce velmi aktivně a samostatně. Prokázala schopnost systematické práce s dobrou orientací v dané problematice s využitím odborné literatury. Rozsáhlá a časově náročná práce obsahuje kromě studia vlivu účinné látky také charakterizaci vybraných parametrů daných kosmetických přípravků (sušina, pH, viskozita). Výsledky jsou vhodně a kriticky zhodnoceny a oddiskutovány. Na základě cílené poptávky komerční firmy získané výsledky diplomové práce představují cenný základ pro další výzkum a následnou výrobu konkrétních kosmetických přípravků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím diplomovou práci stupněm výborně (A) a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku kolostra jako biologicky účinné látky a jeho možného využití v různých typech kosmetických výrobků (sérum, mléko a krém), experimentálně vyrobených pro potřeby této práce. Teoretická část poměrně stručně, ale zajímavě popisuje danou problematiku. Vychází ze 41 celkem kvalitních literárních zdrojů, především českých i cizojazyčných odborných i populárně naučných knih. Jsou citovány i některé časopisecké vědecké publikace. K jejímu zpracování mám řadu připomínek, např.: Používaná neúsporná forma citace; např. [31, 32, 33, 34, 35] místo [31-35]; V práci jsou používány jednotky neplatné podle SI … g/h/m2, g/l .. Podle závazného pravopisu chemických sloučenin je správná koncovka pro sacharidy pouze –osa, pro enzymy –asa. Všechny zkratky je třeba nejprve vysvětlit v textu, některé z použitých nejsou ani uvedeny v seznamu zkratek. V experimentální části práce byl testován vliv vyrobených kosmetických prostředků s a bez přídavku kolostra na hydrataci pokožky v krátkodobém i dlouhodobém testu. Hydratace pokožky byla měřena pomocí dvou specifických přístrojů: korneometru a tewametru. Výrobky byly testovány na skupině 15 žen ve věku 25-53 let (různý typ pokožky). Zároveň byla sledována stabilita hodnocených vzorků kontrolním měřením jejich pH, sušiny a viskozity. Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů, správně interpretovány a diskutovány. Připomínky k experimentální části práce: V experimentální části chybí kapitola statistické zpracování výsledků. Způsob zpracování je zmíněn v různých částech práce, což je poněkud nepřehledné. Nebylo by na škodu rozdíl mezi účinkem přípravků s a bez účinné látky (kolostra) podpořit vhodným statistickým testem. Uvádění nadpisu grafů 2x (v názvu i uvnitř grafu) je zbytečné; v grafech by měl být použit stejný typ písma jako v textu. Viskozita není chemický parametr. Výsledkem je velice zajímavá studie s výsledky aplikovanými v praxi. Celkový dojem z práce však zbytečně snižuje řada formálních chyb. Informace v rámci kapitol „Teoretická část“, „Experimentální část“ a „Výsledky a diskuse“ se leckde prolínají, např. příprava a složení vzorků je popsáno částečně v teorii, popis metodiky zase ve výsledcích. Navíc je špatně naformátované číslování kapitol, což vše výrazně ztěžuje orientaci v textu a v provedených experimentech. Práce je velmi zajímavá z hlediska obsahu, horší z hlediska formálního. Nicméně splňuje požadavky na magisterskou diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě, nejvíce oceňuji její přímé praktické využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Úroveň jazykového zpracování B
Závěry práce a jejich formulace B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Využití literatury a její citace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 77132