KUBALOVÁ, B. Fázově separované systémy biopolymer-lipid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Bc. Barbora Kubalová zpracovala vynikající diplomovou práci na aktuální téma přípravy koplexů biopolymer-(bio)tenzid pomocí fázové separace. Zpracování experimentů, jakož i samostatnost při řešení tohoto obtížného tématu je příkladná. Poznatky z této práce budou tvořit základ pro další výzkum v této oblasti. Navrhuji hodnocení známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pekař, Miloslav

Diplomová práce se věnuje systematickému studiu interakcí mezi vybranými fosfolipidy a vybranými polyelektrolyty. Předpokládány jsou interakce zejména elektrostatické a cílem je připravit systém, zřejmě gelového charakteru, který se fázově odseparuje od disperzního prostředí a mohl by pak sloužit jako nosičový systém pro biologicky aktivní látky, např. léčiva. Tyto informace se čtenář dozví z úvodu práce, po kterém následuje přehled obecných poznatků o použitých polyelektrolytech (včetně velmi krátkého úvodu o polymerech obecně), o lipidech a o výsledcích rešerše zaměřené na současný stav poznání. Experimentální část podává zjevně vyčerpávající přehled všech prozkoumaných systémů, tedy kombinací použitých látek. Významný podíl laboratorní činnosti tvoří vizuální pozorování fázového stavu těchto systémů, což je dáno tím, že se oblast vzniku gelové fáze nepodařilo nakonec nalézt (s jedinou výjimkou, za poměrně extrémní hodnoty pH, která navíc zřejmě nebyla důsledkem výše zmíněných interakcí, ale už vlastností lipidů samotných, jak diplomantka zjistila). Ve snaze pochopit podstatu interakcí byla u vybraných systémů provedena charakterizační měření - náboje či velikosti koloidních částic, tokových vlastností, struktury či prvkového složení, solubilizační schopnosti vůči hydrofobním látkám. I když se žádanou gelovou fázi nepodařilo nalézt (připravit), přes snahu regulovat interakce přídavky různých nízkomolekulárních látek, odvedla diplomantka kus průzkumné práce a se ctí se vypořádala s nevstřícnými systémy. Poznatky získané v práci přispívají k rozšíření vědomostní základny o interakcích mezi fosfolipidy a nabitými biopolymery, což je dosud nedostatečně prozkoumaná problematika. Nutno upozornit na to, že zřejmě z důvodů neúspěšného pátrání po gelu, přidala diplomantka mezi zkoumané polymery i syntetický polystyrensulfonát, známý vysokou nábojovou hustotou, u kterého byla větší naděje na úspěch. Bohužel ani tady interakce nevedly ke gelové separaci. Ovšem separaci ve formě sraženiny, popř. zákalu bylo možno nalézat velmi často a snad by šlo uvažovat i o průzkumu využitelnosti těchto systémů. Považuji za důležité vyzdvihnout i velmi pěknou jazykovou stránku diplomové práce. Jev, který se dnes bohužel vídá zřídka. Diplomantka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce, řešení nesnadného zadaného problému a zadání diplomové práce splnila. Doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88199