RUTTKAYOVÁ, V. Příprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového prášku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Pavel

Cílem diplomové práce Bc. Veroniky Ruttkayové byla příprava a charakterizace objemového materiálu z čistého hořčíkového prášku procesem slinování lisováním za tepla. Studentka zvládla značně rozsáhlou mezioborovou problematiku, kvalitním a účelným způsobem využila celou řadu literárních zdrojů při zpracování rešeršní části práce. V rámci své práce diplomantka provedla komplexní přípravu a hodnocení struktury a mechanických charakteristik experimentálních materiálů připravených za různých podmínek, které komplexně zhodnotila v rámci experimentální práce. Studentka pracovala samostatně, případně dle pokynů vedoucího práce. Experimentální část práce přinesla nové poznatky a experimentální data, které budou dále využity pro výzkumnou činnost v oblasti přípravy a charakterizace práškových materiálů. Závěrečná práce Bc. Veroniky Ruttkayové na téma „Příprava a vlastnosti objemového materiálu z hořčíkového prášku“ svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studentky samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Doporučuji tedy diplomovou práci Bc. Veroniky Ruttkayové přijmout k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pacal, Bohumil

1) Uveďte metody meření pórozity spékaných prášků! 2) Vysvětlete mechanismus difuze atomů při spékání pevných částic hořčíku! 3) Zdůvodněte příčiny nárustu mikrotvrdosti v důsledku použití vyšších lisovacích tlaků při normální teplotě a zvýšení pevnosti v ohybu při vyšších teplotách spékání!

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 87281