KONEČNÁ, Z. Příprava a vlastnosti stříbrných nanočástic na kolagenové matrici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lucy

Práce bc. Konečné je vypracována anglicky na velice dobré úrovni bez chyb a překlepů (celkem 66 stran). Kromě literární rešerše (16 stran) je velice podrobně zpracována experimentální část, kde studentka prokázala naprostou samostatnost nejenom v laboratoři, ale i v návrhu jak experimentů tak i různých charakterizačních metod. Během zpracování diplomové práce se naučila zobrazovat a rekonstruovat 3D strukturu biologických vzorků jak pomocí mikro- tak i nanoCT. Studentka připravila a vyhodnotila nové antibakteriální hydrogely a skafoldy se stříbrnými částicemi připravenými metodou in-situ. Během práce velice často výsledky konzultovala a snažila se o nejpřesnější interpretaci. Připravené materiály budou nadále biologicky charakterizovány v následujících projektech. Práci hodnotím známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chamradová, Ivana

Předložená diplomová práce Bc. Zuzany Konečné je zaměřena na aktuální téma studia přípravy a vlastnosti stříbrných nanočástic na kolagenové matrici, čímž materiál získal mimo jiné i antibakteriální vlastnosti. Výsledné „biomateriály“ byly charakterizovány celou řadou instrumentálních technik (UV-VIS, FTIR-ATR, SEM, TGA, DLS, nově i CT rentgenová analýza) a navíc ve spolupráci s Masarykovou univerzitou byly vykonány i antimikrobiální testy. Užité metody jsou sepsány věcně, logicky po sobě jdoucí ve sledu v jakém byly provedeny. Pro optimalizaci výsledků byly navíc připraveny různé výchozí poměry materiálů (matrice a nanočástice) tak, aby bylo dosaženo relevantních výsledků. Velké množství vzorků, které jsou uvedeny v tabulce na začátku experimentální práce, jsou přehledně značeny a značení je důsledně dodržováno v celém rozsahu práce usnadňující případné dohledávání. Práce je sepsána na 65 stranách v anglickém jazyce na velmi vysoké úrovni, bez překlepů a gramatických chyb. Teoretická část je zpracována sice stručněji, ale přehledně a výstižně. Rozsáhlý závěr shrnuje všechny dosažené výsledky, které jsou v souladu s vytyčenými cíli diplomové práce. Na závěr chci vyzvednout přínos této diplomové práce, kdy studentka materiál na bázi kolagenu nejen připravila, charakterizovala jeho výsledné vlastnosti, ale dokonce jej podrobila biologickému testování, čímž se vymanila z roviny teoretických spekulací o jeho antimikrobiálních vlastnostech a důkladným měřením je přímo potvrdila. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň jazykového zpracování A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace A
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88141