TIMONINA, E. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Františák, Luboš

Práce byla dobře načasována a rozvržena, průběh nenarušila ani ztráta dat ve vysoké rozpracovanosti. Studentka Eliya Timonina předvedla schopnost navrhnout dům metropolitního významu i navazující veřejné prostory. Tento projekt v porovnání s ostatními obstojí, je kompletní a dobře adjustován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat od analýz, přes koncept a dispoziční řešení po detail. Nejlépe bych její práci charakterizoval slovy systematická, samostatná a pozitivně motivovaná. S jejím přístupem jsem spokojen.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Autorka se s velmi obtížným zadáním bakalářské práce vypořádala se ctí a její návrh hodnotím jako zdařilý a velmi dobrý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Velmi kladně hodnotím provedenou celkovou analýzu území z pohledu historického vývoje i vlastního prostorového a funkčního uspořádání. Umístění vlastního objektu je logické a vlastně vyplývá ze zadání úkolu. Stavba dotváří linii Benešovy třídy, sporné je ale její průčelí směrem do nově vzniklého parku a také názor na řešení prostorů směrem ke Kolišti. Navrhovaná protihluková stěna se, dle mého názoru, neslučuje s ideou rozšíření městského centra a návrh nepředpokládá možný rozvoj města za Kolištěm...
Provozní řešení B Obecně lze dispoziční řešení označit jako přehledné, jednotlivé funkční celky jsou sestaveny bez zásadních kolizí. Výhrady lze vznést vůči umístění pracovních administrativních míst v hlubokých či vnitřních traktech. Obchodu s potravinami schází větší skladové zázemí. Naopak byty jsou navrženy velmi zdařile s dobrou orientací místností.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční je racionální a využívá výhod skeletu pro velkoprostorové typologie i stěnového systému pro převážně obytnou část budovy.
Architektonické řešení B Sympatický, výrazově umírněný návrh navazuje na Wiesnerův Palác Morava. Působí však méně konzistentním dojmem než vzor. Ten integruje obchodní, veřejné a obytné části do rafinovaného celku. Návrh k důstojnému uličnímu traktu “přilepuje” lapidární prosklenou krabici obchodního centra a rezignuje tak na vytvoření nového městského paláce.
Formální úroveň Celková grafická úroveň práce je velmi dobrá. Čitelnost dokumentace jen mírně snižují chyby ve značení podlaží či nepřehledné legendy (alespoň v paré, které měl oponent k dispozici).
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 94298