HUDEC, A. Viniční majer v Jaroslavicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Vztah jihomoravské krajiny a areálu bývalé jaroslavické cihelny je pro Adama Hudce zdrojem napětí. Ve svém konceptu obnažuje hranu lomu/ geologického zlomu a zbavuje ji prostorových vazeb až do podoby prosté linie, kterou hrana ve své podstatě má být. Linie je tak pro Hudce hranicí, předělem, zlomem. Zároveň však jediným univerzálním pronikem otevřené krajiny, vinohradu, bažantnice, cihelny. Universem živého i mrtvého. Všeobsažným fundamentem nové architektury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Soustavný, tvůrčí s velkou mírou osobního nasazení a nezbytné sebereflexe
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kolcunová, Pavlína

Přínos této práce tkví především v promýšlení zadaného tématu prostřednictvím skic, textů, fotografií a diagramů, které jsou záznamem intenzivní práce. I přes jisté neurčitosti a implozi východisek, které však stojí na počátku každé výzvy na poli architektury, hodnotím projekt Adama Hudce jako zdařilý a doporučuji jej k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor v rovině krajinářsko-urbanistického řešení odkazuje na lineární prvky vlastní danému prostředí (vinohrad, terénní zlom) a částečným zapuštěním objektu do svahu reflektuje dříve odebrané. Jemně strukturovaná linearita prezentovaná v diagramatické formě se z návrhu zcela vytratila; autor objem koncentruje do jednoho, vícepatrového objektu.
Provozní řešení B Celkové dispoziční řešení sleduje geometrii objektu a její prostorové a komunikační možnosti. Budova pojatá jako nástroj pro výrobu ale i odpočinek v sobě spojuje různé funkce, které dávají potenciál k funkčním i prostorovým překryvům, což je patrné z řešení přízemí. Centrální vstupní prostor slouží k degustaci vína i samotné výroby. Rozporuplně působí otevřená kuchyň v patře – pro svou délku i výšku přes dvě podlaží
Technicko konstrukční řešení C Nosný systém podporuje dispoziční řešení, výkresy však postrádají podrobnější vykreslení (statické ztužení konstrukce, návaznost na členění fasády) Řez v detailu je veden v nejjednodušším místě; původní ambice projektu by si zasloužila zpracování detailu hliněné stěny ztužené ocelovými profily
Architektonické řešení B Architektonický výraz objektu rezignuje na lákavé archetypy lineárních a mnohovrstevnatých prostor, které zprvu nabídla analytická část projektu - není zřejmé, zdali jde o záměr. Navržený prostor je sice do jisté míry specifický natočením a skosením hmoty, mám však obavu, že v tomto případě nereprezentuje výslednici průhledů, trajektorii pohybu lidí či zemědělských strojů.
Formální úroveň B Autor v úvodní části bakalářské práce představuje vyčerpávající analýzu místa, včetně historických, společenských i topografických souvislostí. Ve fázi konceptu nemám jako oponent výhrady k ambicím projektu, které lze vyčíst z diagramatického přemýšlení lineárních prostor. Vyzdvihuji práci s materiálem a snahu o propis materiality do konkrétního programu, ale také chuť v jistém smyslu experimentovat a riskovat. Postrádám však větší provázanost jinak podnětných analýz, které tvoří více jak 50% předložené dokumentace, se samotným návrhem
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 94357