ČERNO, M. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Objekt metropolitního charakteru na ulici Benešova v Brně / galerie současného umění / - posudek vedoucího práce Černo Michal Bakalářský návrh studenta Michala Černo s názvem Objekt metropolitního charakteru na ulici Benešova v Brně hodnotím jako samostatnou práci. Připomínky k vlastní práci, koncept navrhovaného objektu, problematika dispozic a konstrukcí byly řešeny s vedoucím práce při pravidelných konzultacích. Autor v průběhu práce zpřesňoval vlastní architektonickou představu a koncepčním řešení zadaného úkolu. Vycházel správně z řešeného území, urbanistického a architektonického kontextu místa i z požadavků na dispoziční a funkční řešení navrhovaného objektu. Výrazný osobnostní rys studenta se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorově představě o konceptu objektu. Urbanistický i architektonický návrh splňuje předmět zadání bakalářské práce, kterým byl požadavek na zastavění pozemku vymezeného ulicemi Benešova, Nádražní, Koliště a Divadelní Koncept navrženého objektu galérie současného umění zohledňuje potřebu velkorysých výstavních prostorů osvětlených přirozeným světlem. Doplňuje řadu stávajících metropolitních objektů s kulturním posláním na tzv. Ringstrasse, a navazuje na stávající systém parků této Okružní třídy. Do severního cípu lokality je situován blok městského domu s polyfunkční náplní. Návrh urbánní struktury včetně jejího architektonického řešení respektuje charakter parcely, její topografické a kontextuální kvality dané zejména historií místa, související s celkovým vývojem historického jádra města Brna. Funkce objektu, stejně jako dopravní řešení vychází ze stávajících potřeb města. Svými proporcemi, velikostí i měřítkem odpovídá objekt kontextu místa i řešené situaci. Dispoziční i konstrukční řešení navrženého objektu vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení předloženého projektu. Bakalářská práce splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B87. V Brně 12. 5. 2016 doc. Ing. arch Zdeněk Makovský

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Bakalářská práce splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Šmídek, Petr

Celkové urbanistické řešení jako i vnitřní provoz není vyřešeno, jak by se od studenta čtvrtého ročníku očekávalo. Jedním z pozitiv je, že si student povšiml chybějící budovu moderní galerie v Brně, což se pokusil napravit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Místo po zbouraných městských hradbách bezesporu vyžaduje funkci městotvorného významu s regionálním dopadem. Přestože má Brno řadu galerijních institucí, student správně předpokládá, že většina z nich sídlí v historických budovách a městu chybí moderní budova, která by reflektovala požadavky dnešních umělců. Obdobně je na tom hlavní město Praha. Zpátky však do Brna. Ze situace nelze vytušit primární nástup do území ani hlavní vstup do objektu (severozápadní vstup od Grandu přímo do nákladního výtahu?). Průvodní zpráva deklaruje citlivé zasazení objektů do parku, přitom již studentem navržený park vzbuzuje spoustu otázek. Student nechce, aby jeho objekt výškou 21 metrů působil příliš rušivě. Cení se obava, ale u objektu tohoto charakteru není příliš na místě.
Provozní řešení E Hygienické zázemí patří mezi ty jedny z mála dobře vyřešených provozních řešení, přičemž by se mělo postupovat naopak od celku k jednotlivostem. Metr široké centrální schodiště i ochoz atria nedisponuje dimenzemi metropolitní instituce. Smysl posuvných stěn východního schodišťového jádra mi uniká. Stejně jako výstavní záměr, možnosti prohlídkových tras. Poněvadž se nejedná o kunsthalle, ale řádnou galerii, tak postrádám adekvátní zázemí včetně depozitáře. Nelze považovat místnost bez dveří v suterénu, kam se z muzea vstupuje přes parkoviště. Ve výtkách by šlo pokračovat.
Technicko konstrukční řešení D Ocelová konstrukce pouze schématicky znázorňuje základní principy tří na sebe položených nízkých kvádrů horizontálního ztužení. Daleko důležitější konstrukce zastropení galerií je v detailu, o jehož komentář bych poprosil odborníka na pozemní stavitelství.
Architektonické řešení E Komunikační jádra a výstupy z garáží by si zasluhovaly revizi. Parkové úpravy (především cesty) nepůsobí současně, ale spíše rozpačitě. Pravidelný čtvercový rastr může řadě návrhů pomoci, ne v však v tomto případě. Je výhodou, když z vnějšího vzhledu stavby můžete odtušit vnitřní náplň. V tomto případě si budova tajemství uchovává. Školní zadání galerie může být často únikem od problému, neboť objemné prostory bez komplikovaného provozu dokáží nabýt na významu. O povaze a výhodách vnitřních výstavních prostorů se toho člověk příliš nedozví.
Formální úroveň E Spoléháním na poměrové měřítko, ve výkresech chybí další měřítka či výškové kóty. Rozsahem i grafikou práce odpovídá spíše ročníkům nižším než bakalářským.
Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 94306