BLAŽEK, M. Viniční majer v Jaroslavicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Foretník, Jan

Autor předložil zajímavý koncept velmi citlivý k prostředí bývalého hliníku s řadou inovativních prvků (bydlení ve vinici, využití volného prostoru, geologická věž, zachování svahu). Předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pracoval od počátku se zájmem, samostatně a systematicky, účastnil se všek konzultací a prezentací.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Velková, Soňa

Práci považuji za zdařilou. Zvolená architektura je nadčasová, citlivá ke krajině a místu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A protažení linie Sklepní uličky a k ní navázání objektu hlavní budovy a pokračování formou drobných obytných buněk vidím jako zdařilé řešené území se neuzavírá samo do sebe, ale vhodně reaguje na okolní urbální situaci idea daňčí obory se mi zdá jako nosný nápad na plochu, která by pro jiné využití potřebovala značné náklady • funkční rozvržení ploch a komunikace jsou logické
Provozní řešení B vertikální vrstvení provozu budovy vinařství má svou logiku a návaznost • je otázku, zda přístupová cesta z jižní strany pozemku by neměla primárně sloužit provozu výroby a samotní návštěvníci by přicházeli a parkovali ve směru Sklepní uličky, ke které se obrací dispozice objektu, stejně tak by stála za zvážení volba místa příjmu hroznů
Technicko konstrukční řešení A zvolené materiály pro jednotlivé budovy se mi zdají vhodné, nápad s použitím „cihlové krajky“ by stál za detailní rozkreslení
Architektonické řešení A oceňuji citlivý přístup autora k urbanismu celého území, samotné objekty jsou přiměřené ve svém rozsahu, zvolených materiálech i celkové formě projekt se mi zdá realistický, nabízí možnost postupných kroků realizace • vzhled objektů není okázalý, přiměřený místu a jejich užívání
Formální úroveň A předložená dokumentace mi umožnila rychlou a přehlednou orientaci v projektu • projekt splňuje všechny formální požadavky
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 93845