ŠŤASTNÝ, L. Návrh a ověření vlastností proudových zrcadel s bipolárními tranzistory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrba, Kamil

Záměrem práce bylo prozkoumat vlastnosti proudových zrcadel s bipolárními tranzistory pomocí programu pro semisymbolickou analýzu SNAP. V rovnicích pak stanovit, které parametry tranzistorů popsaných strmostí, vstupním a výstupním odporem nejméně ovlivňují výsledek a ty zanedbat. Na základě tohoto výsledku pak stanovit zjednodušený model proudového zrcadla a "ručně" vypočítat proudový přenos, vstupní a výstupní odpor. Předložená práce ne vždy důsledně sleduje tyto cíle. Např. rov. (1.2) a (1.4) pro vstupní a výstupní odpor měly být analyzovány zjednodušeny tak, aby odpovídali výsledkům z "ručních" výpočtů v rov. (1.8) a (1.9). V rov. (1.7) pro proudový přenos se vyskytuje bázový proud, který nepatří do parametrů popisujících tranzistory. Není jasné za jakých podmínek platí zjednodušení rov. (2.6) v rov. (2.7).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Herencsár, Norbert

Student Lukáš Šťastný ve své bakalářské práci prostudoval různá řešení proudových zrcadel. Student uvádí osm literatur, přičemž pouze reference [8] je v práci citována. I když se zdá, že student do problematiky dostatečně pronikl, v samotné práci je spousta nepřesností a nejasností. Získané výsledky nejsou dostatečně diskutovány. Formální stránka práce i grafická úprava je slabé úrovni a obrázky mají nízkou kvalitu. Celkově práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, zadání bylo s výhradami splněno. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce F 4/10
Splnění požadavků zadání C 14/20
Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 32263