PŮČEK, O. Lázně + [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Pro Ondřeje Půčka je důležitý proces prozkoumávání nastoleného tématu. Zároveň disponuje schopností dotáhnout projekt do konečného stavu po všech stránkách. Riziko hledání je u něj vyváženo i dobrým rizikovým managementem práce zajišťujícím dostatečně zajímavý a prezentovatelný výsledek. Přínosem pro budoucí Ondrovu práci bude, pokud se naučí akceptovat náhodu, chybu a iracionalitu jako součást tvůrčího procesu. I experiment s těžko předpokládaným výsledkem může někdy přinést stejně použitelný materiál jako předem naplánovaný soubor tahů. Jeho práci hodnotím známkou A92

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Student přistupoval k projektu zodpovědně a s velkým zájmem a pracovním nasazením.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Mačuda, Michal

Návrh přináší zajímavé řešení pohledu na lázně pro 21. století. Přesvědčivě vyjadřuje autorský koncept a splňuje provozní a technické požadavky na stavbu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Návrh rekonverze využívá plně stávajících objektů pro naplnění programu městských lázní. Hlavní vstup a jediný přímý kontakt s provozem lázní je směrován do ulice Spálená. Artikulace sousední parcely jako nového veřejného prostoru je nepřesvědčivá.
Provozní řešení A Návrh důsledně respektuje stávající uspořádání a vnitřní konfiguraci budov a dovedně odděluje jednotlivé typy provozů a zázemí. Respekt ke stávajícímu uspořádání zároveň vede k velkému nárůstu ploch obsluhujících vůči plochám obsluhovaným.
Technicko konstrukční řešení B Návrh využívá stávajících objektů doplněných o nové železobetonové prvky. U vstupního objektu vnímám jako problematický způsob využívání a velkorysost otevření vnitřního prostoru. Bude zde potřeba rozsáhlého statického zajištění a dokonalé ochrany původních konstrukcí proti pronikání vlhkosti.
Architektonické řešení B Návrh se jednoznačně soustředí na dění uvnitř tří hlavních prostor lázní. Propracovaný myšlenkový koncept autora se promítá do těchto prostor pomocí vkládání zrcadlových objektů, jejich vztahem a vztahem k vodě, která prostory protéká a vzájemně je spojuje. Ostatní prostory jsou ponechány ve "vyčištěné" funkcionalistické formě a vytvářejí neutrální pozadí pro vnímání hlavního záměru autora. Jako zásadní pro hodnocení návrhu vnímám jeho balancování na hraně mezi architektonickým vyjádřením a výstavní instalací. Z tohoto úhlu pohledu je pro mne vstupní prostor ve starší budově příliš expresivní, nepřinášející adekvátní prostorovou a architektonickou kvalitu. Dva prostory umístěné ve funkcionalistické části přinášejí nové prvky do interiéru, které obohacují vnímání vnitřního prostoru stavby. Také celkové uspořádání této části je vyváženější a přesvědčivější.
Formální úroveň C Předložená dokumentace je přehledně a logicky sestavena. Pohledy a řezy jsou provedeny s důrazem na celkovou grafiku a jsou částečně nečitelné.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 94340