HAZUCHOVÁ, E. Produkce mikrobiálních enzymů a jejich stabilizace enkapsulací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená diplomová práce byla zaměřena na produkci mikrobiálních hydrolytických enzymů a jejich následnou stabilizaci prostřednictvím enkapsulace. Teoretická část byla věnována mikrobiálním enzymům, zejména extracelulárním hydrolázám, jejich producentům a vlastnostem a byly posouzeny možnosti aplikace enzymů v oblasti farmacie a kosmetiky. Experimentální část pak byla zaměřena na řízenou produkci mikrobiálních enzymů a jejich stabilizaci. Diplomantka zvládla celou řadu různých metod od kultivačních technik a stanovení růstových charakteristik přes charakterizaci a stanovení aktivity enzymů až po techniky enkapsulace a posouzení stability enkapsulovaných enzymů. Součástí práce byly i speciální separační metody zaměřené na izolaci a purifikaci enzymů. Diplomantka přistupovala k práci se zájmem, zvládla náročný rozsah experimentů a dokázala si zorganizovat práci v laboratoři. Projevila značnou laboratorní zručnost i schopnost vyhodnotit experimenty na úrovni zpracování i interpretace dat. Výsledkem je zdařilá práce s potenciálním aplikačním výstupem. Dílčí výsledky práce byly prezentovány na odborné konferenci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovým stupněm "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němcová, Andrea

Cílem diplomové práce Bc. Evy Hazuchové byla produkce mikrobiálních enzymů a jejich stabilizace pomocí enkapsulace. V teoretické části práce autorka pojednává o dané problematice s využitím řady odborné literatury. Rozsah i kvalita zpracování této části svědčí o výrazně aktivním přístupu studentky k řešení v dané oblasti. Z prezentace výsledků v experimentální části práce vyplývá, že Bc. Eva Hazuchová zvládla řadu náročných kultivačních a analytických technik, prokázala schopnost samostatné práce, aktivní přístup k vyhodnocování výsledků a interpretaci získaných dat v diskusi. Ke kvalitě práce přispívá také aktuálnost dané tématiky a simulované praktické využití v závěru experimentální části práce. Závěrem lze říci, že práce splnila všechny stanovené dílčí cíle, hodnotím ji stupněm výborný (A) a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88251