VYSTAVĚLOVÁ, P. Použití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro charakterizaci suroviny pro výrobu slunečnicového oleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pudilová, Ludmila

Jaký je rozdíl mezi použitým přístrojem NIR a přístroji prezentovanými v literatuře?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Tato diplomová práce je věnována testování a optimalizaci metody NIR spektroskopie ke zjišťování množství kyseliny olejové ve vzorcích semen slunečnice k výrobě oleje. Práce je napsána na 54 stranách s minimem formálních chyb a autorka využila k řešení zadané problematiky 44 literárních zdrojů. V teoretické části jsou shrnuty informace o tucích a olejích, mastných kyselinách a jejich složení a o principech metod, které je možné využít k analýze složení a množství mastných kyselin, což byly konkrétně plynová chromatografie a NIR spektroskopie. Texty jsou vhodně doplněny obrázky a tabulkami. V experimentální části jsou pak podrobně popsány postupy jednotlivých experimentů, statistická analýza výsledků a výsledky jsou přehledně shrnuty ve formě tabulek a grafů v kapitole výsledky a diskuse. K práci mám následující připomínky: V práci jsou nejednotně uváděna množství analyzovaných vzorků ( v abstraktu je uvedeno 110 vzorků, přičemž pak na jednotlivé kalibrační modely bylo použito 214 pro první a 165 pro druhý kalibrační model, dále bylo použito 50 vzorků na kalibrační model s jiným rozlišením (0,5 nm) a pro tzv " reálné" analýzy bylo použito dalších 30 vzorků. Není zcela jasné, jak je pak možné srovnávat jednotlivé modely, když jsou použity jiné skupiny vzorků a navíc pro statistické zpracování byla provedena pouze dvě měření. str. 8-11 -Tématika olejů je zpracována díky nevhodně vybraným literárním zdrojům spíše populární formou, což neodpovídá požadavkům na odborný text. Zdroje literatury k problematice olejů - 5,7,9,14,16,37 nejsou recenzované zdroje a neměly by v tomto typu práce být použity. str. 44 tabulka č.8 a 9 nejsou jednotně uvedeny výsledné hodnoty koncentrace (všechny by měly být uvedeny se stejným počtem desetinných míst).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 88897