MATYÁŠOVÁ, J. Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

V celkovém hodnocení lze konstatovat vysoce kultivovanou práci, koncepčně vyzrálou v urbanistickém, architektonickém i grafickém zpracování, přesvědčivě dokládající schopnost autorky obstát v praxi. Současně výrazně oceňuji její příkladný a svědomitý přístup k práci na projektu. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý a samostatný přístup k bakalářské práci s výborným časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Nový, Alois

Autorka vyvinula značné úsilí vedené těmi nejlepšími úmysly, doložené zejména v analytické části diplomní i předdiplomní práce. Výsledek je však snížen řadou chyb, souvisejících s řemeslným zázemím profese.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Diplomantka správně zvolila ze dvou možných variant umístění stavby tu, která nabízí vyváženější vztahy k zástavbě městské části. Stávající objekty služeb zapojuje do svého urbanistického konceptu, který částečným uzavřením doposud vágního prostoru vhodně vymezuje plochu nového náměstí. Poněkud nahodile působí osazení radnice. Problematické je také parkování imobilních občanů z hlediska dostupnosti této budovy. Výkres situace by si zasloužil více řemeslné péče, zvláště jedná li se o diplomovou práci (označení vrstevnic, výškové osazení objektů).
Architektonické řešení A Architektonický koncept je založen na prostorovém oddělení dvou funkčních celků – kulturních aktivit a úřadu radnice. Vzhledem k rozdílné a na sobě nezávislé provozní náplni lze tento přístup pokládat za vhodný. Sympatická je také snaha o úpravu banálního výrazu objektu supermarketu jeho dostavbou a zapojením do nového celku. Diskutabilní může být použití dřevěných obkladů v městském prostředí, celkově je však výraz objektů kultivovaný, soudobý.
Provozní řešení D Budova radnice – v 1.PP by bylo vhodnější soustředit hygienické zařízení do jednoho celku u vstupu a tak uvolnit plochu klubovny. Knihovna by zřejmě měla být opatřena zádveřím. Nevhodné je otevírání dveří v místnosti 1.2. Komplikovaná bude výměna technologických zařízení v místnosti 1.4. V 1.NP jsou jednokřídlové dveře u schodiště nedostatečné jak z důvodu úniku, tak z důvodů provozních (stěhování). Ve 4.NP je hygienické zázemí u obřadní síně poddimenzované. Budova sálu – poměr užitkové plochy víceúčelového sálu a servisních ploch je neekonomický. Víceúčelovost sálu předpokládá alespoň minimální šatny a hygienické zařízení vystupujících, ty však v návrhu absentují. Vstup do úklidové komory a na WC ze zázemí kavárny 2.9, kde se předpokládá skladování potravin, je nevhodný. Ve všech půdorysech by měly být vyznačeny řezové čáry a výškové úrovně. Některé výškové úrovně chybí i v řezech.
Technicko konstrukční řešení C Podle konstrukčního schématu budovy radnice působí struktura objektu věrohodně a proveditelně. Nicméně některé konstrukční prvky (sloupy) se nepromítají do půdorysů 1:200. V budově sálu je v 2. NP velkorozponová konstrukce sporná v místě foyeru a kavárny, zejména vzhledem k nižší konstrukční výšce a nutně vyšším průvlakům.
Formální úroveň A Elaborát je po stránce formální na velmi dobré úrovni, svědčící o autorčině dokonalém zvládnutí počítačové grafiky
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 93262