HRUBÁ, L. Karnola Opava – místo na pomezí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalmanová, Petra

Diplomantka si pro svou práci sama vybrala území bývalého textilního závodu Karnola v Opavě s cílem navrhnout novou strategii pro rozvoj a obnovu tohoto postindustriálního území a zapojit jej zpět do života města. Velmi zodpovědně se věnovala analýzám, rozborům i vlastnímu průzkumu s cílem zjistit jaká funkční náplń by byla nejvhodnější. Na tomto základě logicky navrhuje využití pro sportovní , kulturní a kreativní účely zejména mladé generace. Uvědomuje si také důležitost propojení areálu s dalšími částmi města, zejména nábřežím řeky, návrhem tzv. lávky ,která tento problém elegantně řeší. Konverzi vlastního areálu i objektu Karnoly řeší velmi citlivě, se snahou o zachování původní struktury a průmyslové atmosféry. Tu vhodně doplńuje novými objekty a prvky ,výrazem současné architektury. V místě původního průmyslového dvora vytváří multifunkční prostor- „náměstí“, s cílem vytvořit místo setkání všech věkových skupin, což pokládám za velmi přínosné. Diplomantka pracovala po celou dobu velmi zodpovědně ,svědomitě . V průběhu práce se projevila určitá časová nevyváženost, způsobená velkou mírou nadprůměrným zájmem o některé oblasti projektu. Přesto vypracovala velmi kvalitní diplomovou práci umožńující její obhajobu.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Šindlar, Jiljí

Diplomová práce prokazuje schopnost studentky samostatně pracovat na architektonických tématech, a to i velmi náročných. Studentka je pečlivá ve zpracování a analýze informací nezbytných pro kvalitní přípravu architektonického úkolu, nicméně ne vždy je toto úsilí podpořeno reálným postupem v konkrétním rozpracování jednotlivých témat, nezbytných pro dobré a včasné splnění úkolu, jako celku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autorka ve svém projektu reaguje na současné představy o funkčních /architektonických/ proměnách území bývalé textilní továrny „Karnola“ v souvislosti s urbanistickým plánem rozvoje města Opava. Nabízí velmi zajímavou a inspirující variantu využití jak prostoru kolem bývalé továrny, tak vlastních - historických objektů. Její snahou je do nového kontextu zapojit stávající budovy opuštěné továrny a prostor bývalého dvora, komunikace a navázat i na od objektů nepříliš vzdálenou řeku. Tato myšlenka je velmi nosná a tvůrčí, nicméně vyžaduje mnoho vyhledávacích a ověřovacích studií, které by měly být součástí projektu, např. formou skic.
Architektonické řešení D Architektonický plán je postaven na snaze vytvořit nový koncept využívání původních /rekonstruovaných/ objektů a aktivit, souvisejících s uvolněným prostorem bývalého dvora továrny, dříve zaplněného menšími provozními objekty. Stávající objekt je rekonstruován s cílem ponechat jeho původní strukturu a charakter /vycházející z konstrukčního systému/ a tyto doplnit novými /vestavěnými/ provozy. Do jisté míry je patrná nerozhodnost studentky /řešitele arch. úkolu/ v jasném pojmenování jednotlivých provozně dispozičních schémat, která se přepisují do celkového charakteru objektů. S tím souvisí i zakomponování souboru staveb do řešeného území. Nově vytvořený stavební soubor, vytvářející i prostor „náměstí“ /které by mělo být doplňováno lehkými , účelovými konstrukcemi dle tzv. kulturně společenských témat/ by mělo reagovat na potřeby města. /Jde o velmi nosnou myšlenku „divadla v prostoru“, tedy scénickou úpravu nově vytvořeného náměstí, jehož tematická náplň by navazovala zejména na dění uvnitř objektu/ů/ bývalé továrny „Karnola“, které by tvořilo zázemí pro prezentaci ateliérů, scénických kompozic, hudebního divadla atd.//
Provozní řešení A Provozní řešení vychází z daných možností s tím, že není příliš zvýrazněno téma „handicap“, které u objektů a provozů tohoto typu je zásadní. Vzhledem k charakteru stávajících /rekonstruovaných/ objektů by bylo dobré využít designerských detailů vycházejících z použitých konstrukcí, typických pro objekty továren atd. Součástí provozních a dispozičních vztahů je i systém vytváření požárních úseků, tedy požární bezpečnosti.
Technicko konstrukční řešení D Konstrukční řešení, které je použito k sanaci a dostavbám objektu/ů/, je standardní a tedy i reálný. Bude pochopitelně odpovídat současným tzv. normovým standardům. Vzhledem k rozsahu výkresové dokumentace by bylo vhodné zvýraznit některé konstrukční detaily, typické pro architektonickou studii.
Formální úroveň C Grafické zpracování projektu ne vždy působí jednoznačně a srozumitelně, což je do jisté míry asi dáno použitým grafickým manuálem a kvalitou tiskárny. Ne vždy jsou důsledně používány standardy k zakreslování stavebních konstrukcí /beton, přizdívky, izolace, násypy atd. /, měřítka atd.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 90780