VALOŠKOVÁ, T. Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Tereza Valošková si vybrala dle mého názoru jedno z obtížnějších míst pro svůj projekt, ale troufám si tvrdit, že její návrh úspěšně řeší všechny hlavní problémy zadání. Jedním je problematický urbanistický kontextu, zejména fungování veřejného prostoru, kdy se rozhodla zasáhnout i do hlavní komunikace na sídlišti. Podobně se jí podařilo dle mého úspěšně nejen vyřešit, ale úspěšně využít ve prospěch návrhu problematické výškové uspořádání pozemku. Volba dřeva jako hlavního materiálu stavby pak přináší do panelového sídliště osvěžení, přitom vlastní budova zůstává přes vnitřní rozmanitost uměřená a střízlivá, což považuji s ohledem na její veřejnou funkci a tedy i financování z veřejných zdrojů za velmi důležité.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 - poctivý, samostatný, intenzivní, zodpovědný přístup k práci.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Architektonický návrh výjimečným způsobem harmonizuje členitost a funkční vazby v území s objemovým a provozním řešením vlastního objektu. Práce autora vysoce dokládá jeho schopnost uplatnit se v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Výběr území pro umístění Společensko-kulturního centra se v rámci Kohoutovic jeví jako ideální. "Centrum" se díky umístění na pomezí šířeji zastavěného území a na jeho spojnici s centrem Brna stává neopomenutelnou dominantou. Návrh zapadá koncepčně i funkčně do daného území a logicky ho dotváří.
Architektonické řešení A Vlastní návrh objektu pracuje s členitostí území, které dokonalým způsobem začleňuje do své provozní a funkční koncepce. Okolní prostor, včetně jeho logických funkčních a provozních vazeb, je tak v přímé symbióze s funkčním a provozním uspořádáním objektu. Do klidové části se objekt otevírá velkými prosklenými plochami, ke komunikacím je naopak objekt spíše uzavřen a otevírá se pouze jasně definovaným vstupem. Svým členěním objekt také přehledně definuje vnitřní provozy. Návrh působí výjimečně harmonicky, neboť forma odpovídá obsahu.
Provozní řešení A Jak již bylo výše uvedeno, forma a obsah jsou v tomto návrhu ve výjimečné symbióze. Provozy 1. patra, které je částečně zapuštěno pod terén, provozně navazují na funkční využití okolních ploch veřejného prostoru (je zde sál se zázemím a kavárna). Ve 2. patře, které má vstup od přilehlé hlavní komunikace a zastávek MHD, jsou umístěny provozy veřejné správy a klubová část. Ve třetím patře je pak umístěno vedení městské části a další provozy veřejné správy. Všechny části objektu mají přehledné vazby a vytvářejí logické funkční celky.
Technicko konstrukční řešení A Vlastní konstrukční řešení je bez výhrad. Vzhledem ke zvolenému materiálovému a konstrukčnímu řešení s proklamovanou minimální ekologickou zátěží, by bylo vhodné řešit celý objekt v pasivním standardu.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na vysoké úrovni
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 93257