MATOUŠEK, D. Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Student Bc. David Matoušek vypracoval diplomovou práci na téma „Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu“. Práce je zpracovaná velice přehledně ve typických kapitolách vč. závěru, poskytujícího přehled o dosažených výsledcích. Při zpracování literární rešerše i experimentálních prací v laboratoři si počínal velice samostatně a jistě. Tvůrčím způsobem se zapojil do návrhu, vývoje a testování vlastního zařízení pro studium mechanické aktivace. Dosažené výsledky jsou přehledně zpracovány; student aktivně spolupracoval na vyhodnocování XPS spekter. Student také prokázal schopnost odborně pracovat se získanými výsledky, zobecňovat je a kriticky přistupovat k jejich interpretaci. Po jazykové stránce má práce rovněž skvělou úroveň. Student v průběhu práce přiměřeně využíval konzultace jak se svým vedoucím, tak i konzultantem. Diplomová práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Diplomovou práci Bc. Davida Matouška celkově hodnotím výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Másilko, Jiří

Diplomová práce Bc. Davida Matouška se zabývá mechanickou aktivací chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu. Cílem práce je studovat efekt mechanické aktivace na uměle vytvořeném rozhraní mezi polymerem a hlinitanovým cementem. Práce je zpracovaná přehledně ve čtyřech kapitolách, na které navazuje závěr, poskytující přehled o dosažených výsledcích. Literární rešerše je velmi kvalitně zpracovaná a práce celkově obsahuje přes 80 citací. I když se občas objevují některé nepřesné formulace, je práce na dobré jazykové úrovni. Získané výsledky jsou relativně kvalitní, dobře zpracované a výstižně podkládají uvedené závěry. Student v průběhu práce aktivně řešil problémy vyvstávající z průběžných výsledků a dokázal tyto problémy překonat. Především pokud se jednalo o přípravu testovacích těles pro mechanickou aktivaci. Diplomová práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Tuto práci celkově hodnotím známkou „A“, tedy výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91270