IEROMENKO, A. Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Urbanistická koncepce vychází ze záměru situovat soliterní objekt do rozsáhlé zeleně. Objekt je orientován do náměstí v pokračování podchodu od obchodního centra, vymezeného na západě budovou pošty a restaurace. Řešení je velmi úsporné a 12 900 m3 je na hraně účelnosti a významu centrální budovy sídliště. Objekt má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží a v zásadě splňuje všechny programové požadavky investora. V prvním p. p. situuje diplomantka restauraci s orientací do zeleně na východní straně, dále zde řeší knihovny a učebny pro výtvarnou kulturu. Podloubí před atelierem je poněkud samoúčelné a ubírá osvětlení tam, kde by bylo nejvíce třeba – ateliery. Obsluha objektu a zásobování samostatných komunikací ze severu je účelná. V dané koncepci by stálo za to objekt více otevřít do zeleně, např. zahrádkou restaurace, výtvarná část s možností práce v exteriéru, což by výrazně obohatilo jeho využitelnost. Konstrukce železobetonového skeletu o rozporech 600 a 720 cm odpovídá potřebám řešení, stejně jako dřevěné lepené vazníky ze sálu. Architektonické řešení s maximálním využitím dřeva je v souladu se skromností celkového řešení. Zalomení objektu směrem k východu není úplně v souladu s charakterem okolní zástavby. Pozitivní je využit zelených střech zejména vzhledem k možným pohledům z výškových staveb v prostoru. Je zajištěno 60 parkovacích stání, což je v souladu s požadovanou potřebou. Otázky k obhajobě: - Jak je vyjádřen význam radnice pro celé sídliště - Variabilita sálu - Konstrukce jako zastřešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 84 Přístup diplomantky ke zpracování závěrečného projektu lze hodnotit jako zodpovědný. Práce přináší zajímavý koncept s velkorysým nástupním parkem a velmi úsporným konceptem ve dvou hmotách městského úřadu a společenské části. Velká pozornost je také věnována přípravě pomoc analýz, fotodokumentaci a historickým rozborem.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Antl, Roman

Práce je zpracována v rozsahu, který odpovídá zadanému úkolu. Zejména analýza území je zpracována dobře. Snaha o minimální zásah do území a zachování harmonie přinesl svým způsobem minimalistické řešení. Vzniklo přirozené náměstí obohacující dané území. Otázkou je do jaké míry a v jakém rozsahu jsou splněna očekávání investora a jeho provozní potřeby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka diplomové práce provedla analýzu území, hostorických souvislostí i současného stavu území. Na základě úvah se rozhodla citlivě zapojit novou stavbu do území. Klade důraz zejména na komunikaci a minimalizování barier. Vytvořením parku a zároveň parkoviště v nižší čáasti řešeného území se ji podařilo zachovat charakter území s poměrně významnou zelení. Současně vznikl adekvátní předprostor nového objektu.
Architektonické řešení C Navržením poměrně malé hmoty vytváří příjemné měřítko stavby . Stavba a její okolí ja také oproštěno od barier, vzniká přehledná situace, kde může vyniknout malý objem stavby. Architektura je velmi jednoduchá, výtvarné pojetí je na hranici minimalismu. Je však otázkou zda je to ku prospěchu návrhu a zda výtvarné ambice byly takové.
Provozní řešení D Provoznímu řešení předchází funkční schema, které dokladuje snahu o správné propojení funkcí. Návrh však není ve všech momentech zcela jasný., např.vazba na garáže. Funkce se ve výsledku prolínají a je otázkou do jaké míry lze jejich provoz oddělit. Bude také potřeba zvažovat požárně-bezpečnostní hlediska vedoucí k uzavření únikových cest a tím i změny některých záměrů.
Technicko konstrukční řešení C Technické řešení prostřednictvím železo-betonových konstrukcí odpovídá rozsahu a významu navržené stavby. Použitá zelená střecha vystihuje charakter území.
Formální úroveň C Formální zpracování odpovídá zadanému řešení. Rozsah textové správy by mohl být větší.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 93265