HEGROVÁ, K. Obnova fotbalového stadionu za Lužánkami v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Diplomová práce nese všechny znaky profesionálního zpracování velmi náročného a pro město Brno důležitého problému. Urbanisticky začleňuje svůj projekt do všech důležitých souvislostí zejména v otázce provozu, individuální i hromadné dopravy, parkování a zejména pohybu pěších před i po sportovní akci. Přínosem je oddělení automobilové dopravy od pěší navrženým rondelem pro Svitavskou radiálu, Pionýrskou a Drobného nad dnešní niveletou, což přináší maximální rozvolnění pohybu návštěvníků daleko vhodněji než dosud uvažovaná úzká pěší lávka nad křižovatkou. Tato koncepce je organicky napojena na dopravní obsluhu nového zimního stadionu, jehož řešením se zabývá A Plus. Vynikající je i požadované řešení odstranění atletické dráhy a tím co nejvíce přiblížit hrací plochu divákovi. Diplomantka zvládla tento úkol dvojím možným způsobem. Ponechání stávající východní tribuny u arboreta a přiblížení nové západní tribuny do nové podoby. Druhá varianta nabízí získat toto přiblížení hřiště divákovi snížení nivelety hrací plochy tak, že po celém obvodu vznikne velká kapacita divácká pouze odebráním zeminy a tím dojde k menší potřebě nových konstrukcí tribun a nesporně k ekonomického efektu. Vtipně jsou řešeny tribuny splňujíc všechny provozní nároky sportovců, diváků i návštěvníků VIP i médií. Oddělením ocelové konstrukce střechy od železobetonových tribun dojde k výraznému zjednodušení výstavby. Architektonické řešení je kultivované a vychází z barevnosti typické nejen pro brněnský fotbalový klub, ale i pro město Brno – bílá a červená. Obohacením řešení je navržení elektrovoltaického pásu na střeše, což přispěje i k energetickým úsporám náročného provozu. Také osvětlení hrací plochy je řešeno jako pás lemující celý vnitřní okraj zastřešení. Otázky k obhajobě: - Sportovní nároky fotbalového stadionu - Bezpečnost provozu - Konstrukce zastřešení stadionu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Diplomantka věnovala zpracování svého projektu maximální úsilí a po celou dobu se jeho zrpaování věnovala s mimořádným nasazením a zodpovědností. Opatřila si všechny možné informace z celé historie prostoru i podklady pro budoucí rozvoj, navíc si zajistila odborné konzultace zejména ze statiky i osvětlení hrací plochy i všech nároků provozně sportovních.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Antl, Roman

Práce dokládá systematičnost přístupu, dobrou analýzu a velmi vyzrálé řešení nelehké problematiky velkokapacitního stadionu. Architektura je na vysoké úrovni a svědčí o talentu autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka diplomové práce navazuje na tradici fotbalového klubu a využívá nejen stávající polohu nevyhovujícího stadionu, ale i části tribun. To vše na základě velmi podrobné analýzy území, historie a současných snah o vytvoření celého sportovního areálu. Díky tomuto podrobnému studiu vyznívají její závěry přesvědčivě a vybízejí k dalším krokům směrem k realizaci! Zabývá se i dopravními vztahy a hledá optimální řešení. Návrh velké mimoúrovňové křižovatky Pionýrská-Sportovní však v daném místě působí spíš negativně v návaznosti na park Lužánky a obytné domy na ulici Drobného.
Architektonické řešení A Architektonické řešení působí velmi vyzrále, svědčí o znalosti této tématiky a rozvíjí zajímavou myšlenku využití stávající části stadionu. Velmi zajímavá je asymetričnost návrhu, logicky zasazená jak do technického tak i do provozní a ideové ho konceptu. Architektura působí moderně a umožňuje využití ploch pláště k propagaci klubu případně města. Celková image stadionu působí daleko ambiciozněji a k dané funkci vhodněji než dnes diskutovaný návrh arch.Hrůši. Varianta se zapuštěním hrací plochy je velmi zajímavá a mohla by vzbudit nové podněty při hledání konečné podoby stadionu.
Provozní řešení A Na úvod je potřeba vyzdvihnout, že autorka pracovala s reálnými a aktuálnimi potřebami stadionu, zejména ve vztahu ke standardům FIFA a UEFA. Vznikl tak koncept, který je vážným a rovnoceným řešením doposud diskutovaných záměrů a zaslouží si pozornost odborné veřejnostii. Provozní řešení má logickou strukturu a umožňuje i jistou variabilitu. Provoz je přehledný. Otázkou je nepřímá návaznost relaxační části (bazén atd.) na část zázemí pro sportovce (šatny). Rehabilitační proces je dnes s vrcholovým sportem velmi provázaný.
Technicko konstrukční řešení A Autorka rozdělila konstrukčně-stavební řešení na část tribun a zázemí a dále na konstrukci opláštění a zastřešení tribun. Toto řešení dává předpoklad k dalšímu upřesnění a doladění jednotlivých detailů a částí aniž by byl narušen celkový návrh. Autorka využívá fotovoltaiku čímž reaguje na stále větší tlak na energetickou náročnost staveb. Použití ETFE folie a plechu bude vyvolávat potřebu řady detailů, například odvodnění.
Formální úroveň A Formální zpracování je na vysoké úrovni. Přestože se jedná o poměrně náročný úkol, návrh obsahuje to podstatné. Doporučuji práci k dalšímu posouzení z hlediska samotné realizace.
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 93263