ČEKANOVÁ, A. Chemické složení bioplynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Beňo, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývá chemickým složením bioplynu. Konkrétně je práce zaměřena na způsoby chemické analýzy bioplynu. Cílem práce bylo vypracovat přehled metod k určování chemického složení a způsobů odstraňování nežádoucích složek z bioplynu. V úvodních kapitolách autorka popisuje vznik bioplynu, možné zdroje pro jeho výrobu a využití bioplynu v praxi. V další kapitole je popsáno chemické složení s uvedením hlavních a vedlejších složek. V kapitole 4 jsou podrobně popsány jednotlivé způsoby analýzy bioplynu, jako jsou absorpční spektrometrie, plynová chromatografie, polarografie, jodometrická titrace a analýza pomocí magnetických analyzátorů. V následující kapitole jsou zmíněny složky, jejichž přítomnost v bioplynu je nežádoucí a v kapitole 6 jsou podrobně uvedeny možné způsoby odstranění těchto složek. Jako hlavní metoda je popsána adsorpce pomocí aktivního uhlí a je zmíněno i nejběžněji používané zařízení pracující na tomto principu, adsorbér Suloff. Studentka splnila podmínky zadání a ukázala schopnost samostatné práce. Ta spočívala ve vyhledání potřebných informací z různých zdrojů odborné literatury a jejich zpracování do předložené práce. Bakalářská práce je přehledná a dobře zpracovaná i po formální stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pěček, Jan

Předložená práce se zabývá popisem chemického složení bioplynu. V první části je popsán vznik bioplynu a jeho využití. V další části se autorka zabývá jeho chemickým složením, majoritními a minoritními složkami. Popisuje jednotlivé metody analýzy bioplynu a upozorňuje na zvláště nežádoucí složky jako jsou křemík a sulfan a popisuje metody jejich odstraňování. BP obsahuje 33 stran doplněných obrázky některých zařízení, schématy, tabulkami a chemickými rovnicemi. Grafická úprava práce je dobrá. Jsou zde drobné textové nepřesnosti a překlepy. Dílčí připomínky: - rovnice nejsou číslovány, u některých je neúplná stechiometrie - v kapitole 2.3 je nepřesně formulováno využití bioplynu, v KJ je cca 40% BP využito pro výrobu el. energie a cca 60% tvoří odpadní teplo. Toto teplo je využito k ohřevu metalizačních nádrží. I přes výše uvedené dílčí připomínky BP splnila svůj účel. Obsahuje rešerši získanou z řady odborných technologických publikací a materiálů prezentovaných na webu. Má vlastnosti běžné závěrečné BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11377