SZEWCZYKOVÁ, A. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Návrh vychází z pečlivě vypracovaných analýz a z pochopení místa v širším měřítku. Základní myšlenka je založena na bezkonfliktním zapojení stavby do krajiny a současně na vytvoření výjimečného světa nových situací, ve kterých se vyvíjí téma výroby vína se zážitky degustace, kultury a rekreace. Návrh je inspirován zemní puklinou, která umožňuje vytvoření rušných i intimních veřejným prostorů. Autorce se podařilo udržet koncept až do konce a vytvořit soulad hmoty, prostoru, konstrukce i provozu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Samostatný aktivní přístup autorky, s velkou efektivitou práce a tvůrčí invencí.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Práce dokládá schopnost studentky uplatnit se v projekční praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Studentka svým návrhem vinařského domu navazuje na dlouholetou vinařskou tradici regionu a blízkost hojně užívaných turistických tras a cyklistických stezek. Vvužívá svažitosti terénu umožňujícího výhled na okolní vinice a navrhuje čtyři stavebně samostatné objekty s rozdílnými funkcemi částečně zapuštěné do svahu a propojené střešní rovinnou. Ta je rovněž osázená vinnou révou, objekty tak splývají s krajinou. Veřejný otevřený prostor mezi jednotlivými objekty záměrně připomíná puklinu, typickou pro zeminu vinic. I když toto řešení bude bezesporu velmi finančně nákladné, oceňuji základní myšlenku citlivého dotváření krajiny.
Architektonické řešení A Charakteristickým rysem návrhu je kontrast materiálů: obkladu atik a pevných stěn deskami z umělého kamene ( proč ne přírodního v daném kontextu ?), prosklené fasády umožňují pohledy do interiérů. Vzniká tak vzájemný vizuální kontakt, který přispívá k obohacení venkovních prostor. Tuto úlohu by mohl plnit i amfiteátr, kdyby byl orientován k většímu centrálnímu klidovému prostoru s možným využití pro různé produkce či setkání, nikoliv bezprostředně k průchozí komunikaci. Venkovní plochy mezi bloky působí monotónně, tento dojem podtrhuje i velký rozsah dřevěné podlahy – dlažby? (viz vizualizace). Nabízí se tuto plochu více diferencovat.
Provozní řešení C Každý ze čtyř objektů vinařství je samostatným objektem se specifickým provozem. Větší pozornost bych věnovala provoznímu zázemí restaurace, kde se nevhodně kříží provozy kuchyně se sklady prádla a nádobí, či dimenzování hygienického zařízení restaurace. Některé provozy restaurace wellness i vinařství nejsou osvětlené a větrané ?(soudím podle výkresové dokumentace a průvodní zprávy). V objektu pro ubytování jsou jednotlivé pokoje přístupné z vnitřní komunikace, která svojí délkou překračuje předepsanou docházkovou vzdálenost ke vstupům do ubytovacích jednotek a nevyhoví požární normě z hlediska únikových cest.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení na principu monolitických svislých i vodorovných konstrukcí je pro danou stavbu logické. Zpochybnila bych jen nosné stěny o tl. 100 mm, dále univerzální konstrukční výšku všech místností 325 cm. Pro některé provozy je tato výška nedostatečná.
Formální úroveň B Grafické zpracování práce je na dobré úrovni. Doporučuji věnovat větší pozornost půdorysnému značení řezových rovin, neodpovídají skutečným řezům na výkresech
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 93106