BLAŽEK, P. Analýza a návrh způsobu využití brownfields - bývalého dopravního střediska v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Student se ponořil do problematiky, kterou jednoduše a pochopitelně vysvětlil v teoretické části, přičemž se jedná o složitou a diskutovanou problematiku nejen v ČR. Diplomová práce je vypracována na vynikající úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce byla vypracována v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Student se podrobně zabýval problematikou "brownfields". V jednotlivých kapitolách provedl závěrečné shrnutí, což dává práci velkou přehlednost a orientaci v ní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V analytické části se student věnoval vybranému typu "brownfields" v Brně. Podrobně rozebral dané území, zvážil okolní vlivy a navrhl tři možné varianty řešení. Pro tyto varianty provedl výpočty nákladů a výnosů a vyhodnotil je. Součástí práce je velice pečlivě vypracovaná vizualizace a podrobná fotogalerie.
Odborná úroveň diplomové práce A DP je zpracována precizně na velmi dobré odborné úrovni. Z vypracované práce je patrné, že student má problematiku zvládnutou.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce poskytuje ucelený přehled o dané problematice. V analytické části student navrhl možné varianty řešení.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Student správně používal odkazy na literaturu a internetové zdroje. V práci jsou použity i odkazy na zahraniční literaturu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální a typografická stránka diplomové práce je na vysoké úrovni. V práci jsou vypracovány grafy, tabulky, které jsou vždy čitelné a přehledné.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martincová, Jana Victoria

Student zpracoval diplomovou práci podle zadaných cílů, které se zaměřují na analýzu a návrh způsobu využití bývalého dopravního střediska v Brně. Dle možností vhodně popsal několik variant využití tohoto „brownfield“. V práci jsou rovněž zajímavě shrnuty finanční náklady a předpokládané výnosy projektu a vybrána nejvhodnější varianta v souvislosti s faktory jako je okamžitý zisk nebo zisk z dlouhodobého pronájmu. Bylo by přínosem zmapovat a srovnat podobné developerské projekty v lokalitách Brno město či Brno venkov a eventuálně zjistit, které reálné developerské a stavební firmy v těchto lokalitách by projekt zaujal. Tato diplomová práce byla zpracována kvalitně a jako přínosné vidím spojení teoretické části s údaji z praxe, ačkoliv bych více přivítala propojení a poznatky realizujících firem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91645