ŠIMÍČKOVÁ, A. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkatého hnojení na obsah proteinů gliadinové frakce u ozimé pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená bakalářská práce je součástí tříletého experimentu Centra pro výzkum globální změny AV ČR, ve kterém se sledoval vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, dusíkatého hnojení a dalších environmentálních faktorů na výnos pšenice a kvalitu pšeničného zrna. Zadání bylo beze zbytku splněno, práce je napsána s minimem chyb a má logickou strukturu. Teoretická část se opírá o původní časopisecké články a monografie, přičemž autorka tuto literaturu správně cituje. Materiál byl dostatečně charakterizován a metody popsány natolik podrobně, aby se daly reprodukovat. Výsledky jsou rozsáhlé, na 12 stranách je 38 grafů, které byly odvozeny z kvantitativního vyhodnocení 430 píků. V diskusi se autorka snaží o konfrontaci vlastních výsledků s výsledky jiných autorů, přičemž cituje 12 prací. Závěry jsou přehledné a čtenář zde najde informaci o řešené problematice, materiálu, metodách i nejdůležitější výsledky. Seznam literatury je napsán v souladu s příslušnou normou. V průběhu práce studentka pravidelně využívala konzultace a pracovala svědomitě a pečlivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

V této bakalářské práci byl studován vliv vybraných faktorů (zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, dusíkatého hnojení a UV záření) na obsah proteinů v pšeničném lepku. Jako modelová matrice byla použita ozimá pšenice odrůdy Bohemia vypěstovaná za kontrolovaných podmínek na experimentální stanici Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. Teoretická část práce přehledně shrnuje dostupné informace o dané problematice. Vychází ze 40 velmi kvalitních, většinou cizojazyčných literárních zdrojů a tvoří výborný podklad pro následující experimenty. K této části práce mám jen několik drobných připomínek: U citací bych místo et al. volila českou variantu a kol. str. 15. Není vhodné používat zkratky v nadpisech kapitol, a už vůbec ne samostatně V experimentální části byly analyzovány vypěstované vzorky pšenice na obsah gliadinových frakcí pomocí elektroforetické metody A-PAGE. Získané výsledky jsou prezentovány formou grafů, nechybí ani kvalitní statistické zpracování. Výsledky jsou správně interpretovány a výborně diskutovány. V experimentální části chybí kapitola statistické zpracování výsledků (použitá metoda, software). Celá práce je zpracována výborným způsobem, prakticky bez překlepů a formálních chyb. Po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Úroveň jazykového zpracování A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88878