LOŠKOVÁ, T. Studium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výlisků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Studentka Tereza Lošková svou bakalářskou prací zahajuje větší výzkumný celek zaměřený na využití odpadů z pěstování kulturních odrůd bezu černého. Prvním krokem je získání zbytkových anthokyanových barviv z bezinkových výlisků. Posluchačka v rámci svých experimentů vyzkoušela několik extrakčních postupů a zhodnotila jejich výtěžnost. Studentka si nejdříve pečlivě prostudovala potřebné informační zdroje a včas sepsala teroretickou část do přehledného výchozího textu. V laboratoři se pohybovala s jistotou, rychle zvládla všechny potřebné manuální i instrumentální metody. Pracovala samostatně, pečlivě a s přehledem. Podle potřeby využívala konzultací, na které přicházela vždy dobře připravená a s vlastními názory a návrhy na řešení problémů. K zadanému bakalářskému tématu od začátku přistupovala aktivně a odpovědně. Má všechny předpoklady vyrůst v dobrého výzkumného pracovníka. Na základě výše uvedeného doporučuji bakalářskou práci Terezy Loškové k obhajobě a hodnotím známkou VÝBORNĚ - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Diviš, Pavel

Práce studentky Terezy Loškové obsahuje potřebnou teoretickou část, ale hlavně také zajímavé výsledky ke kterým studentka přišla provedením celé řady různých experimentů. Diskuse výsledků v rámci zvolených podkapitol se někdy zdá být matoucí, ale komentář k dosaženým výsledkům je ve většině případů dostačující. S vyslovenými závěry práce lze souhlasit. Předložená práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou A, tj. výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88910