JANÍK, L. Podpůrný systém pro správu a řízení FSO transceiveru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Diplomová práce Bc. Lukáše Janíka řeší podpůrný systém určený k monitorování bloků hlavice optického bezkabelového spoje a parametrů ukazujících na aktuální atmosférické projevy zvolené lokality. Podpůrný systém poskytuje možnost dálkového řízení spoje tak, aby byl minimalizovaný negativní vliv atmosférického prostředí na provoz spoje a aby byla dosažena maximální dostupnost spoje v požadované kvalitě. Cíl diplomové práce spočívající v návrhu a realizaci daného podpůrného systému byl splněn na vysoce kvalitní úrovni. Oceňuji logické členění práce: První kapitola je věnovaná principům a skladbě samotného spoje, druhá kapitola pojednává o atmosférickém přenosovém prostředí, třetí kapitola ukazuje metody potlačující atmosférické jevy při optické bezkabelové komunikaci a poslední nejrozsáhlejší kapitola je zaměřená na samotný podpůrný systém založený na softcore mikroprocesoru MicroBlaze. Výsledkem diplomové práce je systém umožňující velmi detailní vzdálenou správu optického bezkabelového spoje (všech jeho kritických komponent) pomocí počítačové sítě. Systém pomáhá řešit problém dosud podceňovaných tzv. nestandardních atmosférických jevů ovlivňujících provoz spojů a pomáhá podstatným způsobem zvýšit jejich dostupnost. Autor DP pracoval samostatně s náležitou aktivitou a invencí. Zúčastnil se soutěže EEICT a jádro své práce hodlá poslat jako příspěvek na konferenci CoBCom 2016 v Grazu. Aktivita a výsledky autora jsou příkladné a proto vítám jeho zájem přihlásit se do doktorského studia. Diplomová práce obsahuje jen drobné formální nedostatky, které neovlivňují její celkovou vysoce kvalitní úroveň. Diplomovou práci hodnotím stupněm výborně (97 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Němeček, Jiří

Viz PDF soubor.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 93432