VANĚK, M. Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Radek

Student začal díky dílčim zkouškám pracovat s několikaměsíčním zpožděním, což se negativně projevilo ke konci činnosti. Situaci následně zhoršil úraz ruky. Na druhou stranu student stihl veškerou experimentální práci, akivně konzultoval výsledky. Nepodařlo se jen začlenit druhou serii výroby materiálu s optimalizovaným složením pro přeciznější porovnání vlivu studovaných aditiv. Student splnil zadání, práci vypracoval svědomitě, projevuje se však jistý limit ve schopnosti vyjádřit myšlenku opravdu uceleně a přehledně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace D
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bábík, Adam

Student splnil zadání bakalářské práce. Logické členění postrádá uvedení kapitoly teoretické části, která začíná bezprostředně po úvodní kapitole. Díky tomu narůstá počet kapitol a obsah práce působí nepřehledně. Ve výsledkové části student prezentuje velké množství naměřených dat formou přehledných grafů a vhodně uvádí obrázky ze SEM analýzy. Interpretace výsledků odpovídá úrovni práce a diskuse vychází z uvedených dat. Nastudované literární zdroje a jejich citace odpovídají rozsahu bakalářské práce. V seznamu použitých zdrojů jsou názvy uvedeny bez mezer, což zhoršuje možnost jejich dohledávání. Úroveň jazykového zpracování je velmi dobrá s občasnými chybami a složitými formulacemi. Formální úroveň práce je velmi dobrá. Formulace závěru jednoznačně vychází z dosažených výsledků s ohledem na zadání práce. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře / B. Otázky k předložené bakalářské práci: 1. Jaký je vliv adheze na zvýšení nebo snížení houževnatosti kompozitního materiálu vycházející z interpretace citovaných zdrojů 7, 8, 10, 12 na straně 14? 2. Mohl by student uvést způsoby přípravy vzorků pro tahovou zkoušku polymerní matrice? V práci není uveden způsob přípravy ani rozměry testovaných vzorků. 3. Na obrázcích 10 - 13 na straně 24 jsou dvě sady vzorků, ale jejich popis je totožný. V čem spočívá rozdíl v těchto dvou sadách vzorků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 91300