KAŠPAR, J. Vyhodnocení podobnosti programových kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student nastudoval a v práci popsal problematiku hodnocení podobnosti programových kódů. Z dodaných studentských projektů sestavil anonymní testovací databázi pro detekci plagiátů. Nalezl příznaky vhodné pro detekci plagiátorství a vhodně je zkombinoval. Navrženou metodu následně otestoval a statisticky vyhodnotil. Program v prostředí Matlab opatřil zdařilým uživatelským rozhraním. Zadání diplomové práce tak považuji bez výhrad za splněné. Po formální stránce musím vytknout podprůměrný rozsah práce, která má od úvodu po závěr 40 stran. Slabší je také seznam literatury, který obsahuje pouhých 15 položek. Naopak musím vyzdvihnout odbornou stránku práce. Navržený algoritmus dokázal v databázi odhalit všechny známé plagiáty a také celou řadu plagiátů doposud neznámých. Z dosažených výsledků jednoznačně vyplývá, že algoritmus bude v budoucnu cenným pomocníkem pro rychlé a spolehlivé odhalování plagiátů programových kódu v předmětech vyučovaných na UBMI. Celkově práci hodnotím stupněm velmi dobře / B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Student se ve své práci věnoval automatickému programu pro odhalování plagiátu mezi programovými kódy. Jedná se o poměrně originální téma, které na první pohled nemusí příliš zapadat do oboru studia, ale opak je pravdou. Student se v práci zabývá možnostmi automatického odhalování plagiátu mezi zdrojovými kódy z prostředí Matlab. V teoretické části práce představuje dostupné systémy pro odhalování plagiátu a rovněž rozebírá možné příznaky pro hodnocení podobnosti mezi jednotlivými zdrojovými soubory. Z vybraných příznaků jako je velikost kódů, počty řádků, znaků atd. jsou vytvořeny tzv. mapy, které student porovnává pomocí korelačního koeficientu. Protože mapy dvou porovnávaných kódů jsou jen málokdy stejné velikosti, student zde využívá rovněž dynamického borcení času. Pro porovnávání dvou zdrojových kódů tak s úspěchem využívá funkcí, které jsou známy spíše z oblasti zpracování signálu. Navržený algoritmus testuje na dostatečně velké databází projektů z předmětu APRG za posledních 7let a výsledky dostatečně diskutuje. Nicméně v práci postrádám porovnání navrženého řešení s již existujícími programy pro odhalování plagiátu, zde se nabízí zejména systém Moss. Přes tyto nedostatky práce splňuje zadání. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Obsahuje pouze drobné chyby a nepřesnosti. Například v textu nejsou vyskloňované odkazy na obrázky a tabulky.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 93533