SIKORA, M. Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Otázka k obhajobě: V čem vidíte hrozbu v implementaci Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Grós, Jakub

Diplomant zdárně popsal jednotlivé procesní, projektové či vývojové modely či rámce na adekvátní úrovni detailu potřebné pro splnění cíle práce. Pro jasnější pochopení jednotlivých kapitol vhodně volí diagramy či tabulky a práci mohu hodnotit jako čtivou a přehlednou. V některých pasážích práce jde však cítit obtížnost používat anglické výrazy v češtině, v některých pasážích používá přímo výrazy anglické. Mohu vytknout také občasnou nekonzistenci v určitých užitých výrazech (např. Scrum, SCRUM). Vzhledem k tomu, že je však práce v češtině, pokládám tento nedostatek za ne příliš podstatný a považuji jej za obhajitelný. Analýza současného stavu je zvolena velmi vhodně a její výstup v práci značí značný přehled a schopnost identifikace a deskripce podstatných částí, nastavení i procesů zkoumaného subjektu – týmu. V neposlední, nejdůležitější části práce se diplomant podrobně zaměřuje na jednotlivé oblasti CMMI modelu z oblasti projektového managementu, jež kloubí se současně užitým Scrum procesem. Popisuje konkrétní praktiky a výstupy. Nad rámec běžného návrhu řešení v kapitole 4.2 poskytuje výborné shrnutí, na jehož základu je schopen ekonomicky vyčíslit náročnost skloubení a aplikace zkoumaných modelů / rámců. Diplomant uvádí, že práce naplnila svůj cíl a zanalyzovala současný stav použití agilní metodologie Scrum a projektového řízení v rámci modelu kvality CMMI. S tímto tvrzením mohu souhlasit a zdůraznit, že užitý model výzkumu je v praxi plně použitelný a přináší cennou analýzu a doporučení pro aplikaci obou metodologií. Další oblastí výzkumu, respektive rozšířením této práce, by bylo ekonomické zhodnocení zvýšení produktivity a kvality při aplikaci tohoto modelu při těchto nákladech. Díky použitému postupu práce přináší navíc ke svým původním cílům benefit znovuužitelnosti pro obdobně nastavené týmy a navíc je rozšířitelná na další oblasti CMMI, čímž se stává práce velmi hodnotnou. Z těchto důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 94854