ŠALANSKÝ, J. Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Téma kladlo na svého řešitele značné nároky, protože svým námětem patří do oblasti systémů s málo publikovanými realizacemi a řešitel neměl téměř žádnou možnost srovnání s řešením podobného úkolu. Ke své práci však přistupoval s mimořádným úsilím. Často se účastnil konzultací, na které přicházel vždy dobře připraven. O své práci vypracoval písemnou zprávu ze které vyplývá, že zadání úkolu splnil v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šporik, Jan

Student Šalanský zpracoval diplomovou práci na téma Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy na velmi dobré úrovni. Gramatické a stylistické chyby se v práci prakticky vyskytovaly. V teoretické části práce byl popsán princip zabezpečení přenosu a volba vhodného R-S kódu. V praktické části byl proveden vzorový výpočet a také naprogramování jednotlivých bloků sloužící pro demonstraci zabezpečení pomocí R-S kódu. Student provedl studii a vybral nejvhodnější řešení realizace. Vytknout práci by se dala asi jen absence výčtu použitých symbolů v závěru nebo na začátku práce. Dále zařadit dlouhé vzorové výpočty mezi přílohy. Zdrojové kódy nejsou v práci a nepodařilo se mi je nalézt ani na přiloženém CD. Nebylo možno tedy zhodnotit přínos v softwarové realizaci kodéru. Student udělal interaktivní CD s přílohami. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 32288