DE GROOT, Š. Univerzální měřicí zařízení pro mobilní sítě LTE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Cílem diplomové práce studenta Bc. Štefana de Groota byl vývoj měřící sondy pro mobilní LTE síť, která měla být postavena na kombinaci zařízení Raspberry Pi a USB modemu. Ovládání měřící sondy a také vizualizace získaných parametrů mobilní sítě byly realizovány přes webovou stránku. I přesto, že webové rozhraní mohlo být lépe zpracováno zejména po grafické stránce, je možné konstatovat, že hlavní cíle práce byly splněny. Student průběžně konzultoval dílčí výsledky své práce a během celého semestru byl aktivní. Odborná úroveň práce a analýza dosažených výsledků je dobrá. Z formálního hlediska nemám vážnější připomínky, proto celkově práci hodnotím stupněm B / 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Mašek, Pavel

Diplomová práce studenta Bc. Štefana de Groota zpracovává problematiku univerzálního měřicího zařízení pro současné mobilní sítě. Student se v teoretické části soustředí na popis pojmů M2M (Machine-to-Machine), H2H (Human-to-Human), jejich vzájemného srovnání a nasazení M2M komunikace v IoT (Internet of Things). Dále je pozornost soustředěna na popis vybraného hardwarového řešení Raspberry Pi 2 Model B, porovnání s aktuálně dostupnými „embedded“ zařízeními a také popis použitého modemu pro připojení do mobilní sítě. Praktická část práce obsahuje popis instalace operačního systému, konfiguraci připojeného 3G/4G USB modemu a zejména pak popis vytvořených skriptů pro získání požadovaných informací jako RSSI, CID, přenosové rychlosti, zpoždění a ztrátovost paketů. Získaná data jsou prezentována ve formě grafů vytvořených pomocí knihovny charts.js - postrádám však popis formátu ukládaných dat na serveru. Z pohledu funkčnosti splňuje studentem překládaná práce své zadání. Po formální stránce oceňuji, že byla práce vypracována v anglickém jazyce. Výtky mám ovšem k prezentované formě a to jak samotné práce, tak získaných výsledků. Student využil pro tvorbu grafů knihovnu chart.js, což nepokládám za vhodné řešení zejména s přihlédnutím k existujícím alternativám jako Google Charts nebo Highcharts. V práci se dále vyskytuje množství zdrojových kódů, které měly být spíše vloženy v příloze a ne jako součást hlavního textu. V souvislosti s formátováním odevzdané práce musím také zmínit nejednotné zarovnání textu, nekvalitní obrázky (Obr. 10, 11), nejednotný formát a vzhled tabulek, na diplomovou práci nízký počet citací (20) a zcela chybějící seznam zkratek. Na základě výše zmíněných informací hodnotím práci stupněm C / 72 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 93761