ZIMA, Š. Analýza geolokačních databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Celkové zadání práce bylo splněno. Aktivita studenta během semestru byla podprůměrná. Z důvodu pozdního započetí prací nebyly získány výsledky z databáze Neustar. Zhotovený software byl ověřen pomocí reálných vstupních dat a je plně funkční. Práce je formálně na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Červenka, Vladimír

Práce má poměrně dobře strukturovaný obsah s minimem chyb. Z formálního hlediska je práce v pořádku. Práce však možná až příliš detailně popisuje tvorbu aplikace, přičemž více prostoru mohlo být naopak věnováno samotným geolokačním databázím. Ve čtvrté kapitole se objevuje optimalizace vyhledávání, pomocí pravidel, zvyšující přesnost hledání i o 300%. Vzhledem k tomu, že není zmíněno, o jaké konkrétní úpravy se jednalo, jde o netransparentní výsledky. V důsledku tak ani nelze správně vyhodnotit rozdíly výsledků mezi databázemi.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 93798