ZAPLETAL, T. Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šperka, Petr

Diplomová práce se zabývá vlivem rýh, jako jedno z prvků nerovností obsažených v reálných površích, na tloušťku mazací vrstvy v bodových kontaktech. Cílem práce bylo analyzovat vliv rýh na přechod z plného režimu mazání do smíšeného režimu. Práce uvádí přehled relevantních literárních zdrojů z oblasti experimentálního studia efektů modelových povrchových nerovností na mazací film doplněný o analýzu. Student realizoval experimenty, které kvantitativně hodnotí vliv reologických vlastností maziva, vliv elasticity kontaktních těles, délky a natočení rýhy na tloušťku. Tyto vlivy byly popsány analytickými závislostmi a začleněny do predikčního modelu, který umožnuje stanovit vliv rýhy daných parametrů za daných provozních podmínek na tloušťku. S využitím tohoto modelu bylo možné definovat upravený parametr mazání, který přesněji hodnotí změnu režimu mazání z plného na smíšený. Bylo prokázáno, že klasická definice parametru v řadě případů podhodnocuje situaci. Oceňuji iniciativní a samostatný přístup studenta. I přesto že nebylo jednoduché se v problematice zorientovat, tak student po krátké době samostatně pracoval nejen na měřeních, ale i vyhodnoceních a interpretaci výsledků. Text diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Výsledky práce mají zásadní význam pro další rozvoj na daném poli a student výsledky zpracoval do odborného článku. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hartl, Martin

Cíl diplomové práce, kterým je experimentální analýza vlivu rýh na třecích površích na chování mazacího filmu při přechodu mezi smíšeným a elastohydrodynamickým režimem mazání byl splněn. Jedná se po všech stránkách o vynikající práci, která nejenže navazuje na předchozí publikaci vedoucího práce, ale dále ji rozvíjí. Přínos vidím jak v rozsahu experimentálního výzkumu pokrývajícího široké provozní podmínky kontaktu, tak i v odvození predikčního modelu. Výstupem práce je publikace. Práci lze "vytknout" snad jen to, že by mohla obsahovat generalizovaný kvalitativní popis procesů, ke kterým dochází při průchodu rýhy kontaktem a že publikaci bude nutno před podáním do časopisu ještě upravit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89140