HÁLA, T. Monitoring a měření energetických veličin na vodárenských objektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Tomáš Hála zpracoval bakalářskou práci ve spolupráci se zadavatelem Vodárenskou akciovou společností. Předmětem práce bylo určit nové typy měření energetických veličin za účelem zlepšení efektivnosti provozu. Práce je už svou podstatou více rešeržní, než že by přinášela nové informace. Nicméně to nesnižuje podstatu bakalářské práce. Na závěr práce student provedl jednoduchou ekonomickou analýzu nového a stávajícího systému včetně vyčíslení úspor. Tuto část vytvořil v prostředí MS Excel za využití dynamických prvků. Co se týká obsahu práce mám několik výtek. Jednak student v rovnicích zaměňuje symbol násobení za tečku a hvězdičku. Dále kvalita některých obrázků je velmi nízká. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pavelka, Tomáš

Bakalářská práce pana Tomáše Hály se věnuje oblasti měření a dálkového odečítání hodnot z měřicích zařízení spotřeby elektrické energie ve vodárenských zařízeních firmy Vodárenská a.s. Práce je převážně rešeršního charakteru, faktické výstupy práce jsou především popis architektury systému pro sběr dat a předběžná finanční analýza projektu využívajícího představený systém. Rešeršní část práce je provedena podrobně a její členění je logické. Nedostatečná je čitelnost některých obrázků (obr. 2-2, obr. 5-8). Některé pasáže práce jsou zbytečné a nemají pro danou práci žádný přínos (popis modulů systému SAP na str. 23, specifikace datové jednotky v tab. 5-1). Popis systému je srozumitelný a dává jasnou představu o fungování jednotlivých součástí. V další části práce byl zvolen konkrétní systém pro sběr dat, nejsou však prezentovány důvody této volby a volby jednotlivých komponent. Zřejmě tedy jde o požadavek investora. Součástí práce je i finanční analýza projektu, která je provedena přehledně, avšak povrchně s celou řadou odhadů a zjednodušení. V provozních nákladech autor opomíjí náklady na servis zařízení, náklady na obsluhu a vývoj programové části systému. Zároveň v kapitole 6.2.3.2 uvádí těžko predikovatelné úspory jako procento z celkových nákladů na spotřebu elektrické energie, není však zřejmé, na základě čeho je zvolena konkrétní hodnota. V další části práce už autor s touto úsporou počítá jako s garantovaným příjmem, který dosahuje cca. 16 % celkového ročního výnosu projektu. Pokud by této úspory dosaženo nebylo, tak by se výnosnost projektu poměrně významně změnila k horšímu. Dále zde v tab. 6-4 nesedí hodnota roční úspory za náklady na pracovníka analýzy s hodnotou vypočtenou na straně 38. V kapitole 6.2.5 - Životnost na str. 39 autor uvádí, že výrobce poskytuje záruční lhůtu pět let a že pro výpočet návratnosti je uvažována doba deset let. To však s životností nijak nesouvisí. Při výpočtu vnitřního výnosového procenta (IRR) autor uvádí pouze výsledek výpočtu z programu MS Excel bez jakéhokoliv popisu výpočtu. Při výpočtu Cash Flow a doby návratnosti investice autor nezohledňuje diskontní sazbu, kterou si zvolil u jiných finančních ukazatelů. Kapitola 7 pak uvádí příklad úspěšného projektu Smart meteringu v Bosně a Hercegovině, tato kapitola je ale spíše komerční prezentací než technicko-ekonomickým zhodnocením, protože nepřináší žádné konkrétní výstupy a přínosy tohoto projektu. Proto tuto kapitolu považuji za nadbytečnou. Předložená práce svým obsahem naplňuje požadavky zadání, avšak konkrétní výstupy práce nejsou jasně prezentovány a jejich diskuse je nedostatečná. V práci se dále vyskytuje enormní množství gramatických chyb, překlepů a špatně formulovaných vět. Také z formálního hlediska je práce na nízké úrovni, ať už jde o formátování dokumentu, nesprávného umístění popisů tabulek, formátování matematických vztahů, jejich nečíslování, nejednotný formát v seznamu použité literatury apod. Práci doporučuji k obhajobě u SZZ a navrhuji ji hodnotit známkou dobrou (C).

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

Tichý, Vladimír

Viz příloha.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 94056