VYCHOPEŇ, P. Hodnocení kvality nerezového vlnovce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Petra Vychopně odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v několika směrech originální. Metodika splnění cílů práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy. Práce je logicky rozdělena do pěti kapitol, závěru a jedné přílohy. Všechny kapitoly a příloha jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých cílů práce. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Student si na začátku zpracoval reálný plán práce, který se mu podařilo dodržet. Výsledek práce prokázal, že autor má dostatečné zkušenosti z práce s technickou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hammer, Miloš

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na hodnocení kvality nerezového vlnovce. Jedná se o problematiku z odborného hlediska zajímavou. Cílem diplomové práce je definování kvality nerezového vlnovce, analýza procesu výroby zvoleného výrobku, proces zkoušení vybraných parametrů ve výrobě, analýza vybraných parametrů textury vstupního materiálu a doporučení pro praxi. Lze konstatovat, že stanovené cíle byly splněny, i když v některých případech by bylo vhodné realizované řešení podrobněji rozebrat. Diplomová práce obsahuje 73 stran, tedy rozsah práce je dostatečný. Logická úroveň diplomové práce je na uvedené úrovni. V práci se vyskytují v některých případech nesprávně volené termíny, např. v kap. 1.2 je použito slovo zmetek. Jednotlivé kroky řešení sledují zadání. Kapitoly na sebe navazují, jsou výstižné a plně charakterizují řešený problém. Student v diplomové práci použil vhodnou literaturu, prokázal schopnost teoretické problémy aplikovat do praxe. Typografická a jazyková úroveň práce je na odpovídající úrovni. Za přínosné v diplomové práci považuji skutečnost, že jsou zhodnoceny výsledky a provedeno doporučení pro praxi. V některých případech by bylo vhodné lépe interpretovat dosažené výsledky, rovněž se zamyslet nad vyvozením závěrů. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím diplomovou práci známkou: velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93093