MERTLÍKOVÁ, M. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Studentka během roku pravidelně konzultovala a precizně vypracovala diplomovou práci. Cíl práce splnila. V závěru provedla vyhodnocení svých výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studentka splnila zadání v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Studentka se zabývala vybranými pojmy, legislativou a obecným pojetím metody HABU.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B V analytické části studentka aplikovala metodu HABU na zvolený rodinný dům v Červeném Kostelci a vyhodnotila možné varianty. V kapitole “ 6.2.5 Maximální ziskovost“ přepsala údaje, které nekorespondují s výsledky výpočtů a se závěrem.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je zpracována na dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je logicky rozdělena a uvádí veřejnost do problematiky metody HABU, která není v ČR doposud moc rozšířena.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Studentka správně odkazuje na literaturu, správně používá přímé citace, pouze v seznamu internetových zdrojů nejsou přesně dodrženy doporučené zásady.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B V práci jsou drobné překlepy a nedostatky v typografické úpravě.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tuscher, Martin

Autorka se ve své diplomové práci zabývá hodnocením nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v obci Červený Kostelec. Cílem práce je navrhnout řešení, jak „naložit“ s daným objektem a zároveň stanovit analýzu, s jejíž pomocí se určí výhodnost a nevýhodnost navrhované varianty řešení. V teoretické části autorka definuje základní pojmy a seznamuje nás se základní terminologií užívanou v odborných publikacích a odborné praxi, jejichž znalost je nezbytná především pro lepší pochopení a dokonalejší orientaci v dalších částech diplomové práce. V praktické části autorka ocení zmíněný objekt pomocí nákladové a porovnávací metody. Zároveň sestaví položkový rozpočet na odstranění stávajícího objektu a znovu vybudování nového rodinného domu. Autorka výsledky porovnává v přehledné tabulce a vybírá nejvýhodnější řešení. Velkou připomínku mám k variantě ocenění rekonstrukce pomocí nákladové metody. Nelze kalkulovat přesné náklady spojené s rekonstrukcí objektu pomocí této metody. Nákladová metoda je určena k obecnému oceňování hodnoty stavebních objektů jako celku. Nelze tuto metodu aplikovat na konkrétní a přesné ocenění dílčích částí stavební produkce. K tomuto účelu ocenění měla autorka sestavit položkový rozpočet, jako je tomu u varianty nově vybudovaného rodinného domu. Autorce nepřišel podivný ani fakt, že náklady na rekonstrukci, které jsou vypočteny pomocí nákladové metody, činí 2 442 084,- Kč a nově vybudovaný rodinný dům obdobných rozměrů, autorka ocenila pomocí položkového rozpočtu na 2 687 211,- Kč bez DPH. Celkově je diplomová práce zpracována uceleně, avšak s řadou překlepů a chybného formátování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91600