HÉL, P. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant si pro zadané téma sám vyhledal referenční podnik a dohodl s ním spolupráci. Při zpracování práce pracoval student iniciativně, projevoval zájem o řešenou problematiku a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného problému. Úroveň práce potvrzuje jeho schopnost aplikovat získané poznatky. Na dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností. Práce má ryze aplikační charakter.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Keík, Josef

Práce hodnotí výkonnost vybraných podniků specifického oborového sektoru, konkrétně Odstraňování odpadů. Jedná se o sektor, ve kterém je obdobně, jako v jiných, stále větší konkurence a tlak zákazníků na ceny. Proto je nutné hledat další a další opatření ke zlepšení nebo v některých případech minimálně udržení výkonnosti, přičemž je velmi vhodné mít nové pohledy, použít nové způsoby hodnocení i nacházet nová řešení. Práce je velmi hodnotná a jsem přesvědčen, že ji lze použít pro rozhodování u budoucích krocích, čehož věřím, že vedení společnosti SITA CZ a.s. využije.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95070