MACHALA, J. Návrh komunikačního mixu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Diplomová práce je vypracovaná na standardní úrovni, vyžadované u tohoto typu VŠKP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Formánková,, Sylvie

K práci mám následující připomínky - str. 39, Obr. 10 - nejedná se o organizační, ale řídicí strukturu, špatná terminologie - bylo by vhodné využití odborných článků zabývajících se touto problematikou a zařadit je do rešerše či případné diskuze práce - v některých případech by bylo vhodné doplnit více zdrojů, alternativních přístupů k řešení - práce obsahuje několik formálních chyb, které ovšem co do kvality obsahu práci příliš neovlivňují Celkově práce působí poměrně uceleným dojmem a může být přínosná jak pro analyzovaný podnik, tak pro případné další firmy působící v tomto odvětví či právě zvažující vstup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94616