NOVÁK, M. Návrh a zavedení nápravných opatření ke zvýšení efektivity výroby CP3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Mimořádný student, který téma řešil s příkladnou zodpovědností a seriózností. Podílel se na řadě měření, vyhodnocení a jeho zájem o řešenou tématiku byl mimořádný. Práci plně doporučuji k ohbajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Předložená diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výrobních procesů, která má za cíl zvýšit efektivitu a produktivitu. Je dá se říci kombinací lean managementu a facility managementu výroby na obráběcím stroji TORNOS. Autor nejprve provádí podrobnou analýzu vstupních parametrů výroby (popisuje vyráběné součásti, vstupní materiály, strojový park, použité nástroje, technologické postupy, atd.). Následně se zabývá moderními metodami používanými předními společnostmi pro zvýšení efektivnosti výroby a na základě rozboru získaných dat definuje potenciální příčiny neefektivnosti výroby. Tyto vytipované faktory dále podrobně zkoumá např. provedenými experimenty (měření řezných sil při obrábění, tahové zkoušky), vyvozuje logické závěry, navrhuje vhodná řešení a realizuje konkrétní aplikace ve výrobním podniku. Práce je graficky na velmi dobré úrovni, v textu se vyskytuje jen malé množství pravopisných a typografických chyb. Autor zpracováním práce prokázal perfektní orientaci v dané problematice. Práce je velmi zdařilá, doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93063