SUNEK, O. Počátky automobilové aerodynamiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čavoj, Ondřej

Práce splnila všechny body zadání, jedinou možnou výhradou je poměrně malý prostor věnovaný aerodynamickým nedostatkům uváděných vozidel. Vzhledem k potřebné znalosti základů aerodynamiky to u bakalářské práce nepovažuji za závažný prohřešek. Občas se objevují chyby v pravopisu a gramatice, jako například „počešťování“ anglických obratů. Ve všech ostatních ohledech mám výhrady jen ojediněle (ne právě vhodné grafické zobrazení Bugatti Type 32, fakticky nesprávné tvrzení o přesnosti měření vozidel v menším měřítku, …) a celkově práci hodnotím jako solidní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Bakalářská práce pana Sunka se zabývá rešerší počátků automobilové aerodynamiky. Práce je členěna do dvou částí, přičemž první je zaměřena na základní pojmy z oblasti aerodynamiky. Druhá rozsáhlá část popisuje historii aerodynamiky vozidel z pohledu jejich tvarů. Práce je velice přehledně členěná a obsahuje velké množství příkladů karosářských tvarů vozidel z období první poloviny 20. stolení včetně vysvětlení jejich aerodynamické funkčnosti a úvah proč se některá řešení ve své době neujala. Grafická i jazyková úroveň je velmi dobrá. Práci považuji za vzorně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93288