BERKA, J. Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Tokař, Stanislav

Student při zpracování diplomové práce splnila zadané cíle. Pracoval samostatně, jednotlivé kapitoly konzultoval a zapracovával připomínky vedoucího a konzultantů. Zvolený časový harmonogram zpracování praktické částí studentem mohl být velkorysejší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíle práce byly splněny. Výstup práce byl pro lepší využití zaměřen na sestavení hodnotících kriterií místo členění do kategorií.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část práce obsahuje souhrn základních informací potřebných k následnému vlastnímu řešení dílčích cílů. Student se vyčerpávajícím způsobem zabýval technickým popisem a rozčleněním silničních svodidel. Karoserií vozidel se zabýval spíše v obecné rovině.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V praktické části se diplomant věnoval sestavení hodnotících kriterií pro analýzu střetů vozidel se silničními svodidly. Na základě zvolených kriteríí posuzoval jednotlivé konkrétní případy které jsou uvedeny v rozsáhlé příloze této práce.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Autor využil odborné znalosti získané studiem.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Výsledky práce, zejména kapitola 4 a příloha č. 3, mohou být velmi dobře využitelné v praxi jako základ pro analýzu poškození vozidel po střetech se silničními svodidly.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 nemá zásadních nedostatků.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Formální uspořádání práce je na dobré úrovni. V práci se vyskytují určité gramatické nedostatky.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaluža, Zdeněk

Student se zhostil diplomové práce opravdu důkladně a zejména vytvořil katalog, který z praktického hlediska je upotřebitelný pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Práce dobře shrnuje teoretické podklady pro vytvoření analýzy dopravní nehody vozidla se silničními svodidly. Je zaměřená čistě na osobní vozidla, aspoň okrajově se mohlo řešit více druhů dopravních prostředků.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Přístup k řešení daného problému byl zvolen dobře, mohlo se více konkretizovat vzniklé poškození na vozidlech.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Studen se výborně vyrovnal s kapitolou šetření škodné události, kdy tyto informace pojišťovny neposkytují a je na studentu vidět, že se při vyhotovení diplomové práce dobře zorientoval v daném problému.
Obtížnost a správnost řešení B Diplomant získal dostatek podkladů pro vytvoření katalogu vzniklého poškození. Jeho seznámení se s problematikou je opravdu důsledné a potenciál odborného růst diplomanta po další praxi je velký.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Vytvořený katalog je v praxi použitelný při školení nových pracovníků, kteří se seznamují s danou problematikou.
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91423