FORNŮSEK, J. Úprava kmitočtových vlastností bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Student přistupoval k řešení bakalářské práce sice poměrně aktivně, ale ne samostatně. Zejména z počátku měl problém pochopit danou problematiku a nedokázal navrhnout postup jejího řešení. Postup musel zvolit vedoucí bakalářské práce, úkolovat studenta krok za krokem, vysvětlovat důvod těchto kroků, způsob dílčích měření, zpracování a vyhodnocení výsledků, někdy i opakovaně. Vystlání bezodrazové komory musel provést vedoucí práce sám, vzhledem k dlouhé době zpracování výsledků některých dílčích měření studentem a jeho počáteční menší aktivitě nebyla realizována výměna absorpčního materiálu stěn bezodrazového boxu. Z formálního hlediska se nejzávažnější připomínka týká rozsahu práce a zpracování výsledků měření mikrofonu. Ačkoliv byl student upozorněn, že má výslednou modulovou kmitočtovou charakteristiku mikrofonu zjištěnou v bezodrazové komoře a v bezodrazovém boxu zobrazit relativně, vztaženou v obou případech k hladině akustického tlaku při kmitočtu budicího signálu 1 kHz, neučinil tak. Změřené charakteristiky v textu práce ani nijak nekomentuje, přestože hlavním cílem práce bylo právě zjistit, zda po provedených úpravách bude možné využít beodrazový box pro výukové účely k měření kmitočtových charakteristik mikrofonů pomocí kompenzační metody. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám hodnotím prácí známkou D - uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Posudek oponenta

Káňa, Ladislav

Zadání bakalářská práce studenta Jana Fornůska je experimentální spojené s realizací. Vzhledem k těmto atributům se jeví strategie řešení uvedená studentem pochybná. Z toho, jak vyplyne z následujícího, pramení i textová nevyváženost spojená se značnými nepřesnostmi, které v textu ani být uvedeny nemusely. Student se měl zaměřit pouze na detailní zmapování výchozího stavu, ze kterého zadání vychází, tj. vybrat a změřit vlastnosti vhodného reproduktoru a popsat akusticko prostorové vlastnosti použité skříně včetně zjištění činitelů pohltivosti. Místo toho je věnován značný prostor na obecný popis reproduktorů a konstrukce skříně. Výčet chybných tvrzení v této kapitole by přesáhl povolený rozsah recenze. Rovněž v kapitole, která by měla být teoretickým jádrem práce jsou uváděny značné nepřesnosti, např. popis substituční metody (str. 14) atd. V kapitole 5 se auto mj. odkazuje na chybně očíslovaný obrázek týkající se měření reproduktorů, kde výsledkem tohoto měření nemohou být amplitudové charakteristiky, tak jak by odpovídalo uvedeným blokům na obrázku.. Celkový dojem recenzenta je ten, že práce byla stvořena horkou jehlou bez patřičného pochopení problematiky na základě hlubších teoretických vědomostí. Navrhuji hodnocení D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 32183