NEVĚŘILOVÁ, E. Faktory ovlivňující tržní nájemné u zemědělských pozemků v Troubelicích a v jejich okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Studentka pracovala po celou dobu velmi svědomitě, na konzultace chodila vždy řádně připravena. Celkově diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, pečlivě, kvalitně a originálně zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl i rozsah práce je beze zbytku splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Z teoretické části je zřejmé, že se studentka v dané problematice orientuje.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Studentka si zajistila všechny potřebné podklady a vstupní data a následně je kvalitně a velmi detailně zpracovala. Veškeré použité metody a postupy jsou správné.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je zpracována logicky a srozumitelně, na vysoké odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Odborné i laické veřejnosti jsou přiblíženy faktory, které ovlivňují nájemné u zemědělských pozemků a to jak v obecné úrovni, tak konkrétně ve vybrané lokalitě – Troubelice a okolí.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Studentka pracovala s celou řadou odborných publikací a všechny řádně a důsledně citovala, pouze u tabulek a grafů zpracovaných přímo studentkou postrádám informaci o zdroji, tj. že se jedná o vlastní tvorbu. U právních předpisů – zákonů není dodrženo chronologické řazení.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Celkově formální uspořádání, úpravu i odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako výbornou.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hůlová, Martina

Z celkového hlediska hodnotím odevzdanou diplomovou práci jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka ve své práci vhodným způsobem vytyčila a vyhodnotila faktory ovlivňující tržní nájemné zemědělských pozemků v dané lokalitě, čímž v plném rozsahu splnila předepsané cíle diplomové práce.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Studentka pojala zpracování celé práce velmi zodpovědně, což vedlo ke zdárnému a hodnotnému vyřešení stanovených cílů práce.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Pro objektivnější zpracování a vyhodnocení posuzované problematiky bych v rámci zpracování analýzy uvítala zapracování dat získaných od více subjektů. Vstupní hodnoty, jež byly získány pouze od dvou společností, mohou výsledky do jisté míry zkreslovat. I přes tuto výtku hodnotím kladně dostatečný počet vstupních údajů, konkrétně rozsah databáze pozemků, se zastoupením rozdílných druhů zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Následné vyhodnocení získaných dat považuji za velmi zdařilé.
Obtížnost a správnost řešení B Při řešení dané problematiky byly použity správné postupy. Obtížnost odpovídá zadanému úkolu.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Praktické využití práce má přínos především v dané lokalitě v příslušném časovém období. Avšak práce vzhledem ke své specializaci nabádá k dalšímu zamyšlení s možností uplatnění i v jiných lokalitách. Práce je velmi přínosná rovněž pro její možné teoretické využití.
Odborná jazyková úroveň A Z pohledu jazykové úrovně hodnotím práci jako výbornou. Kladně hodnotím dostatečné množství použitých zdrojů, se kterými bylo pracováno. Práce je prosta gramatických chyb a z komplexního pohledu je práce čtivá a srozumitelná. Kapitola 3 práce, zabývající se historií zemědělství na našem území, je dle mého názoru s ohledem na celkový rozsah práce zpracována až moc podrobně.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je přehledně a logicky koncipována, doplněna o patřičné množství grafů jednotného vzhledu, které jsou náležitým způsobem okomentovány. Vypovídající hodnota a přehlednost některých grafů je do jisté míry znehodnocena překryvem jednotlivých křivek.
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 90836