CHYLÍK, L. Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pertl, Marek

Z komplexního hlediska se jedná o značně rozsáhlou práci, ve které bylo zpracováno velké množství dat a informací, které mohly být ještě více dopodrobna analyzovány a rozřazeny, aby poskytovaly ucelenější a přesnější přehled o řešené problematice ve vybraných regionech na Českomoravské vrchovině. Nicméně je zde potřeba ocenit pracovitost, systematický a poctivý přístup řešitele, který projevoval velký zájem o řešenou problematiku a také je třeba si uvědomit, že řešený rozsah práce je velmi široký a svým kvantem tak převyšuje rozsah diplomové práce. I přes výše uvedené nedostatky se jedná o dobrou práci, která splňuje všechny základní atributy, a proto ji doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí a navrhuji celkové hodnocení dobře až velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomant ve své práci postupoval v souladu se zadáním. Nejprve popsal a následně charakterizoval vybrané okresy, potažmo lokality na Českomoravské vrchovině. Následně popsal faktory, které by dle jeho mínění měly ovlivňovat obvyklou cenu, analyzoval nasbíraná data a vytvořil dílčí výstupy v podobě jednotlivých tabulek a přehledných grafů, dávající přehled o nabídkových cenách v řešených lokalitách v časovém období let 2014/2015. V konečné fázi porovnal obě řešené lokality jak v segmentu rodiných domů, tak také v segmentu jednotek-bytů a charakterizoval silné a slabé stránky obou lokalit.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Úroveň zpracování teoretické části práce snižují nedostatky, jakými je například neúplná definice obvyklé ceny, nesprávně uvedená účinnost nového občanského zákoníka od 1. 1. 2013 (správně 1. 1. 2014), atd. Některé pojmy a definice přímo nesouvisí se zadaným tématem a nejsou v práci dále využívány.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Student pracoval s velkým množstvím dat, které shromáždil v průběhu 14 po sobě následujících měsíců. Díky takto podrobné, dalo by se říci až mravenčí práci, si mohl udělat velmi dobrý úsudek nejen k rozsahu nabízených nemovitých věcí, ale také o jejich kvalitě a taktéž množství inzerce v jednotlivých měsících, což mělo pozitivní dopad na zachycení výše nájemného a především průběhu nabídkových cen u rodinných domů ve zkoumaných lokalitách. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že v práci schází následný komentář, výpočet či predikce, jak se liší nabídkové ceny od cen obvyklých.
Odborná úroveň diplomové práce C Po odborné stránce se jedná o průměrnou práci. Diplomant ukazuje, že řešené problematice rozumí, orientuje se v ní, ale občas má problémy s aplikací konkrétního dílčího kroku, který není zcela dotažen do zdárného konce. Pro více vypovídající výsledky by bylo potřebné ještě další rozdělení rodinných domů, například podle velikosti obce, ve které se nachází. Není možné totiž srovnávat bývalé okresní město s malým městem, městysem či dokonce obcí.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce poskytuje nejen odbornému plénu, ale i široké veřejnosti, rozsáhlý přehled o jednotkách-bytech a rodinných domech v lokalitě Velkomeziříčska a Velkobítešska. Jelikož se jedná o zpracovaná data za čistě rezidenční segment trhu, na kterém v současné době poptávka převládá nad nabídkou, což znamená, že lidé si ve velkém množství pořizují vlastní bydlení, tak je předložená práce více než aktuální a použitelná v každodenním životě.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C U některých vkládaných a dále upravovaných obrázků je jako zdroj uveden vlastní. Toto není doslovná a přesná citace, jelikož mapa (obrázek) byla odněkud čerpána a následně upravována, takže chybí odkaz na primární zdroj. Zásady správné citace a odkazování se na primární zdroje tak mají v některých částech případů své nedostatky. U některých nepřímých citací schází odkaz na využitý zdroj.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Předložená práce vypadá na první pohled velmi slušně, ale při podrobném začtení zjistíme, že není prosta typografických nedostatků, či že není v celém průběhu dodržena jednotná forma textace. U některých nadpisů není zřejmé, ke kterému textu patří (nevhodné odsazování odstavců). V práci se také vyskytuje celá řada volných řádků.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lorencová, Marie

I přes uvedené nedostatky považuji práci za zdařilou, zejména s ohledem na značně rozsáhlou databázi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Student se v souladu s úkoly a cíli diplomové práce zabývá analýzou realitního trhu s rodinnými domy a byty ve dvou okresech. Pro rodinné domy jsou zpracovány formou tabulek a grafů vývoje průměrných nabídkových cen. Postrádám zde však vysvětlení, jak by měly být tyto ceny poníženy, aby mohly být považovány za obvyklé ceny (vysvětlení koeficientu redukce na pramen ceny). Pro byty vývoje cen nejsou zpracovány.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D Student pracoval s velkým množstvím objektů, které třídil do různých kategorií. Postrádám však rozdělení v rámci okresu např. na malé obce, města a velká města nebo na sever a jih okresu. Ceny např. přímo ve městě Žďár nad Sázavou a v malé obci Rovečné vzdálené 40 km mohou však být značně rozdílné. Z tohoto důvodu považuji zvolený přístup za ne příliš vhodný.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Úroveň zpracování práce snižují nedostatky v teoretické části, např. uvedená definice obvyklé ceny není úplná, vysvětlení některých pojmů s ohledem na zadání považuji za zbytečné, občanský zákoník je účinný od 1.1.2014 nikoli 2013. Oceňuji, že student dlouhodobě a pečlivě sledoval realitní inzerci a zajistil si potřebné podklady a vstupní data. Jejich rozdělení do kategorií však mělo být více rozpracováno.
Obtížnost a správnost řešení B Z pohledu kvantity hodnotím práci jako obtížnou.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Odborné i laické veřejnosti podává práce přehled o situaci na realitním trhu s byty a rodinnými domy v okrese Žďár nad Sázavou a v okrese Jihlava. Práce obsahuje rozsáhlou databázi.
Odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje překlepy. U obrázků č. 1 až 3 a u tabulek č. 1 až 3 student uvádí zdroj – vlastní, což není pravda. Zásady pro citování nejsou zcela důsledně dodržovány, místy zcela chybí odkazy na zdroj čerpání. Celkově odbornou jazykovou úroveň hodnotím jako dobrou.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Práce není prosta typografických nedostatků. Jednotlivé odstavce a nadpisy nejsou upraveny jednotně. U grafů postrádám popisy os. Celkově písemnou a grafickou úpravu hodnotím jako dobrou.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82191