SVOBODA, T. Implementace statistické metody KDE+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bíl,, Michal

Hlavní přínos této diplomové práce spočívá ve vytvoření, otestování a aplikaci software KDE+, který vychází ze stejnojmenné metody. Student celou aplikaci sám naprogramoval, zpracoval připomínky vedoucího práce i ostatních uživatelů. Je spoluautorem publikace, v níž byl tento software představen odborné veřejnosti. Přestože je z úvodní části textu patrné, že student není odborníkem v oblasti bezpečnosti dopravy, přináší tato část dostatečné základní a přehledné informace, které vysvětlují okolnosti, proč je vhodné uvažovat o nové metodě hodnocení nehodových míst. V kapitole tři, která je stále rešerší, se student věnuje srovnání metody KDE+ a ostatních metod. V další části práce přináší detailní informace o implementaci a popisuje důvody, proč byla zvolena JAVA. Jako velmi zajímavé oceňuji další úvahy o možnostech rozšířit funkčnost stávajícího software, zejména funkci načítání a exportu prostorových dat. Diplomová práce Tomáše Svobody je kvalitní prací s jasným výstupem, jehož užitečnost byla prokázána nejenom v podobě publikace v kvalitním časopise, ale zejména častou aplikací software v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popela, Pavel

Autor podle mne přesvědčivě splnil požadavky zadání práce. Diplomant dále kvalitou svojí diplomové práce ukázkově podpořil smysluplnost mezioborové spolupráce v rizikovém inženýrství a informatice. Předloženou diplomovou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomová práce úplností vypracování odpovídá zadání práce. Téma práce shrnuje abstrakt a čtivě je přibližuje podrobný úvod. Kapitola 2 se věnuje rizikům v dopravě. Obecný pohled (viz 2.1) je dále konkretizován klasifikací rizik (viz 2.2), uvedením statistik (viz 2.3), dopravním nehodám (viz 2.4 a 2.5) a diskusí existujících přístupů k identifikaci kritických lokalit (viz 2.6). Diplomant dále zmiňuje možná řešení problémových míst (viz 2.7) a ekonomické souvislosti (viz 2.8). V kapitole 3 se autor téměř ihned soustřeďuje na klíčovou problematiku jádrových odhadů, úvodu do metod Monte Carlo a shlukování dat. Pak se již autor věnuje své původní implementaci v kapitolách 4 až 6. Práci uzavírají bohaté přílohy.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup autora práce považuji za klasický a odpovídající. Diplomant si osvojil poznatky souvisejících odborných oblastí (problematika rizik v dopravě v kapitole 2, statistická problematika v kapitole 3), přehledně je prezentoval a soustředil se na implementaci vyvíjeného softwaru, jeho testování a prezentaci.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Autor si osvojil metodu KDE+ prezentovanou vedoucím práce (viz seznam doporučené literatury), metodu implementoval a testoval na reálných datech. Za originální považuji v práci diskutovanou softwarovou implementaci. Uvítal bych ale exaktnější podání části problematiky v kapitole 3 (viz položené otázky) zároveň s podrobnějšími odkazy na použité teoretické prameny (viz jádrové odhady).
Obtížnost a správnost řešení A Z pohledu implementované metody považuji programové řešení autorem za správné a na odpovídající úrovni obtížnosti. Autor vynikajícím způsobem přiblížil implementaci v kapitole 4. Diplomant nejprve zmiňuje použité rozmanité programové nástroje (viz 4.1), návrh prezentuje pomocí UML diagramů v 4.2 a souborových formátů ve 4.3. Dále diskutuje implementaci statistického zpracování v 4.4, zmiňuje paralelizaci výpočtů (viz 4.5) a vícejazyčnost software (viz 4.6). Značnou pozornost věnuje grafickému rozhraní (viz 4.7) a testování (viz 4.8). Kapitolu uzavírá prezentace zkušeností s nároky na čas výpočtu (viz 4.9). Řadu dalších detailů uvádí kapitola 5, která z mého pohledu poněkud „na přeskáčku“ uvádí přípravu dat (viz 5.1), pak poznámky ke spuštění (viz 5.2) a prezentaci výsledků (viz 5.3 až 5.4). Dva autorovy www odkazy („kde bouráme“ a „sražená zvěř“) bezesporu čtenáře na pěknou chvíli zabaví.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos pro praktické využití považuji za nesporný s ohledem na odborné zaměření vedoucího práce, využití reálných dat a testovací výpočty. Programová implementace rovněž může být chápána jako experimentální nástroj, který má všechny předpoklady inspirovat jeho další uživatele k dalšímu teoretickému výzkumu, viz též závěry a doporučení v kapitole 6.
Odborná jazyková úroveň A Práce je napsána čtivě a na potřebné odborné úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Úprava práce je přehledná a v práci se tak čtenář bude jistě dobře orientovat. Text zpestřují vhodně uváděné obrázky. Text obsahuje překlepy jen výjimečně (viz např. chybějící index d u označení jádrové funkce K(x) na 1. řádku na straně 28).
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91390